Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Спортист" № 58
103 м²
49,650 лв
2017-1-19
Самостоятелен обект с идентификатор 00702.529.130.1.1 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, едно, три, нула, точка, едно, точка, едно/, по КК и КР, одобрени със Заповед №300‑5‑52/08.07.2004г. на ИД на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: гр. Асеновград, ул. „Спортист“ № 58 /петдесет и осем/, ет.1(първи), който обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.529.130 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, едно, три, нула/, с предназначение на СО: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, с площ по кадастрална схема от 103 кв.м. (сто и три квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта СО с ид‑р 00702.529.130.1.2, ВЕДНО с 1/3 /една трета/ идеална част от тавана и от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 00702.529.130, представляващ УПИ XIV‑3774, кв.321 по плана на гр.Асеновград.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Асеновград, 58
9425 м²
1,033,420 лв
2017-10-2
МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, местност „Света Марина“, улица „Бачковско шосе“ 1-ви километър, състоящ се от следните функционално обединени и обслужващи мелничния комплекс имущества: 1.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, с площ от 1 693 кв.м. (хиляда шестстотин деветдесет и три квадратни метра), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, местност „Света Марина“, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор – няма, с номер по предходен план – 024130 (нула, две, четири, едно, три, нула), при граници и съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.114 и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.45, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.130.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5- 52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 23 кв.м. (двадесет и три квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130 и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – селскостопанска сграда, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.130.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – промишлена сграда, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.130.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 62 кв.м. (шестдесет и два квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – складова база, склад, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.130.4 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 18 кв.м. (осемнадесет квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – селскостопанска сграда, ведно с построената в имота едноетажна стоманобетонна постройка, ведно с всички други подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130; 2.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.24.173 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, седем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, с площ от 2 130 кв.м. (две хиляди сто и тридесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, местност „Света Марина“, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор – няма, с номер по предходен план – 24.129 (две, четири, точка, едно, две, девет), при граници и съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор № 00702.24.153, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.152, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.104, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.150, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.114 и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.173.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, седем, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 413 кв.м. (четиристотин и тринадесет квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 3 (три), с предназначение на сградата – складова база, склад, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.173.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, седем, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – складова база, склад, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.173.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, седем, три, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 243 кв.м. (двеста четиридесет и три квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 3 (три), с предназначение на сградата – складова база, склад, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.173.4 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, седем, три, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 56 кв.м. (петдесет и шест квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – селскостопанска сграда, ведно с всички подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.173; 3.) Сграда с идентификатор № 00702.24.131.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 192 кв.м. (сто деветдесет и два квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.5 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 136 кв.м. (сто тридесет и шест квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – складова база, склад, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.6 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 113 кв.м. (сто и тринадесет квадратни метра), стар идентификатор – 00702.24.131.5 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три едно, точка, пет), номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – складова база, склад, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.7 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – сграда за енергопроизводство, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.8 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 194 кв.м. (сто деветдесет и четири квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – складова база, склад, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.9 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 197 кв.м. (сто деветдесет и седем квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – складова база, склад, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.12 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – промишлена сграда, която сграда е разположена в поземлен имоти с идентификатори № 00702.24.130 и № 00702.24.131 и принаделжи към поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.4 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-323/25.06.2007г. на Началника на СГКК – град Пловдив, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 272 кв.м. (двеста седемдесет и два квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 2 (два), с предназначение – административна, делова сграда, включваща следните самостоятелни обекти в сграда, нанесени в кадатралната карта и кадастралните регистри като Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.24.131.4.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 260 кв.м. (двеста и шестдесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес на обекта: улица „Бачковско шосе“, етаж 1 (едно), брой нива на обекта – 1 (едно), стар идентификатор – няма, с предназначение на обекта – за търговска дейност, при граници и съседи: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.24.131.4.2, и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.24.131.4.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, четири, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 260 кв.м. (двеста и шестдесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес на обекта: улица „Бачковско шосе“, етаж 2 (две), брой нива на обекта – 1 (едно), стар идентификатор – няма, с предназначение на обекта – за делова и административна дейност, при граници и съседи: на същия етаж – няма, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.24.131.4.1, над обекта – няма, 1/12 (една дванадесета) идеална част от Сграда с идентификатор № № 00702.24.131.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 358 кв.м. (триста петдесет и осем квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 3 (три), с предназначение на сградата – промишлена сграда, 1/12 (една дванадесета) идеална част от Сграда с идентификатор № 00702.24.131.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 196 кв.м. (сто деветдесет и шест квадратни метра), която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131 и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.173, като сградата принаделжи към поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – административна, делова сграда, ведно със съответното на гореописаните сгради право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, ведно с 1/12 (една дванадесета) идеална част от имота, в който са разположени сградите, съставляващ Поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, с площ от 5 602 кв.м. (пет хиляди шестстотин и два квадратни метра), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор – няма, с номер по предходен план – 025239 (нула, две, пет, две, три, девет), при граници и съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор № 00702.24.150, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.114, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.173, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.45 и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.43, ведно с 1/12 (една дванадесета) идеална част от всички подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131. 4.) Мелнична инсталация, разпложена в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, както и в находящите се в имота сграда с идентификатор № 00702.24.131.1 и сграда с идентификатор № 00702.24.131.6, и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.173, както и в находящите се в имота сграда с идентификатор № 00702.24.173.1 и сграда с идентификатор № 00702.24.173.3, и състояща се от следните компоненти: 1. Машина за почистване на зърно 50 т/час; 2. Зърночистачна машина Петкус 50 т/час; 3. Елеватор 25т/час, с дължина 15 метра; 4. Редлер 25 т/час, с дължина 12 метра; 5. Бис машина 12 т/час; 6. Триор 4,5т/час; 7. Триор 4,5т/час; 8. Шел машина 4,5т/час; 9. Шел машина 4,5т/час; 10. Овлажителна инсталация 7т/час; 11. Елеватор 10т/час, с дължина 15 метра; 12. Шнек 10т/час, с дължина 3,6 метра; 13. Елеватор 15т/час, с дължина 15 метра; 14. Шел машина; 15. Шел машина; 16. Шнек овлажнителен; 17. Елеватор 10т/час, с дължина 15 метра; 18. Елеватор 10т/час, с дължина 15 метра; 19. Мелничен валц 2-ен 250м Х 1м, марка „Бюлер“; 20. Пресяваща машина (турбина) - 2 бр; 21. Планзихтер 4 пасажа Х 12 рамки; 22. Троен шнек 3 Х 12 т/час, с дължина 15 метра; 23. Валцмашина 2-на лиц., марка „Бюлер“ 4 Х 250 мм; 24. Валцмашина 2-на лиц., марка „Бюлер“ 4 Х 250 Х 1000; 25. Планзихтер – чешки, 6 пасажа Х 16 рамки; 26. Валцмашина 2-на, марка „Бюлер“ 2000, 4 Х 250 Х 1м; 27. Валцмашина 2-на, марка „Бюлер“ 2000, 4 Х 250 Х 1м; 28. Валцмашина марка „Бюлер“ 2000, 4 Х 250 Х 1м; 29. Валцмашина марка „Бюлер“ 2000, 4 Х 250; 30. Валцмашина марка „Бюлер“ 2000, 4 Х 250; 31. Валцмашина (Румъния); 32. Планзихтер (чешки), 6 пасажа; 33. Грис машина – 2 бр.; 34. Ел. мотор, 2 бр. Х 17 kW I-ви шрот; 35. Ел. мотор, 2 бр. Х 15 kW II-ри шрот; 36. Ел. мотор, 2 бр. Х 15 kW III-ти шрот; 37. Ел. Мотор, 2 бр. Х 13 kW IV -ти и II-ри шрот; 38. Ел. мотор, 2 бр. Х 11 kW; 39. Ел. мотор, 2 бр. Х 9 kW; 40. Пропилер 2,5 т/час; 41. Очистител трици 2,5 т/час; 42. Пневмо установка, пневмо транспорт трици; 43. Вентилатор пневмо ситни трици ВУП; 44. Шнек брашно 10 т/час, с дължина 4,5м.; 45. Бункер брашно, 65 т. стоманен; 46. Бункер брашно, 55 т. стоманен; 47. Редлер 12 тона/час с клапи – 2 бр.; 48. Елеватор с височина 15м., 15 т/час; 49. Бункер 4,5т. с клапи; 50. Машина за почистване специална брашно; 51. Вентилатор; 52. Въздухов пневмотранспорт; 53. Пневмоустановка 55 kW; 54. Турбини - 12 бр. по 3,5 kW; 55. Въздушна филтърна система циклони; 56. Микродозатор; 57. Микродозатор праховидни материали; 58. Система за ситни трици; 59. Вентилаторна мелница (дробилка); 60. Главно силово ел. табло; 61. Ел.табло със защити и прекъсвачи; 62. Kos автоматично устройство; 63. Вентилатори за аспирация - 3 бр.; 64. Вентилатори циклонни; 65. Шнек с дължина 10м., 12т./час; 66. Кантар; 67. Миксери – 2бр.; 68. Ел. генератор 8 kW, трифазен; 69. Противопожарна инсталация; 70. Тарар аспиратор; 71. Вентилатори за аспирация - 3 бр.; 72. Бункер отсевки 4,5 тона; 73. Бункер-силоз ситни трици 4,5т; 74. Бункер 8 тона за 7 метра; 75. Опаковъчна автоматична машина – 2 бр.; 76. Силоз 18 тона, брашно пакет; 77. Машина за чували; 78. Моторредуктор; 79. Етилоптер; 80. Змейка транспортна; 81. Чувал машина; 82. Сеячна машина; 83. Валц цилиндри – 16бр.; 84. Шнек с дължина 8м., 8 т/час; 85. Етилоптер 9,2 kW; 86. Електромотори - 10бр.
Ощеtargimot.com