Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Преслав" 5, ет. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.514.107.3.2 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем, точка, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-204/08.05.2008г. на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Преслав“ № 5 (пет), етаж 2 (втори), който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.514.107 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно) с площ от 110.00 кв.м. (сто и десет квадратни метра), ведно с прилежащи части: пристройка с площ от 7.50 кв.м. (седем цяло и петдесет стотни квадратни метра); ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 00702.514.107.3.1 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем, точка, три, точка, едно); над обекта: няма, стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ съгласно документи за собственост и представена строителна документация представлява реализирано отстъпено право на надстрояване и пристрояване на обект, представляващ втори жилищен етаж, надстроен върху съществуваща „Едноетажна с призем жилищна сграда 01-МЖ“ с площ от 79.00 кв.м.(седемдесет и девет квадратни метра), построена в поземлен имот с идентификатор № 00702.514.107 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем) по кадастралната карта на гр.Асеновград и който самостоятелен обект съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 121/29.11.2010г. на Община Асеновград представлява ''Пристройка и надстройка на жилищна сграда'', находящ се в урегулиран поземлен имот I-1234, кв. 95 по плана на гр. Асеновград област Пловдив.
16.01.17 г., 18:26 targimot.com
118.0 м²
50 250,00 лв

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Сини връх" 39
1/3 /една трета/идеална част от поземлен имот с идентификатор № 00702.532.96 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39, целият с площ от 237 кв.м / двеста тридесет и седем квадратни метра /, с трайно предназначение – Урбанизирана територия и начин на трайно ползване: Индивидуално застрояване, със стар идентификатор : пл.№ 4827, кв.14, п.IV -4827 при съседи: имот № 532.281 – улица на Община Асеновград, имот № 532.95 – двор на Веселин Стоянов и др., имот № 532.94 – двор на Красимира Сиракова, имот № 532.97 – двор на Северин Исмаил, имот № 532.99 - двор на Димитър Карачодошков и др. ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.532.96.1.5 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест, точка едно, точка пет / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39 , ет.3 /трети /, с предназначение – жилище, апартамент с площ от 107 кв.м / стои седем квадратни метра /, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 / едно / в гореописания поземлен имот при граници:на същия етаж – няма, под обекта – 004 / нула нула четири/, над обекта – няма, ВЕДНО с 1/3 / една трета / идеална част от избените помещения и целия таван, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.532.96.1.3 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест, точка едно, точка три / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39 , ет.1 /първи / с предназначение: хангар, депо, гараж с площ от 15 кв.м / петнадесет квадратни метра/, при граници:на същия етаж – 001 / нула нула едно/, 002 / нула нула две/, под обекта – няма и над обекта – 004 / нула нула четири/ , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата,
11.01.17 г., 18:35 targimot.com
79.0 м²
72 880,00 лв
ИД № № 20168250400319 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 5 /пет/, апартамент 16 /шестнадесет/, с площ: 73,47 кв. м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.526.91.15.17, под обекта: 00702.526.91.15.11, над обекта 00702.526.91.15.21, стар идентификатор 00702.526.91.15.21, ведно с изба № 12 /дванадесет/, с площ 5,00 кв. м. /пет квадратни метра/, съгласно Договорна ипотека, вписана в СВ - Асеновград на 12.06.2012 г. под акт № 70, том 1, № от дв. вх. рег. 2404/12.06.2012 г., ведно с 3,54 % ид. ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.526.91.15, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.526.91.15 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-13502-30.10.2014 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, със застроена площ: 444 кв. м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 00702.526.91.15 е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 77 /седемдесет и седем/, с площ: 1875 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501716200, при съседи на поземления имот: 00702.526.154, 00702.526.142, 00702.526.90, 00702.526.86, 00702.526.89, 00702.526.88, 00702.526.92, 00702.526.93 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/, находящ се в град Асеновград, бул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 4 /четвърти/, с площ от 73,47 кв.м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, самостоятелния обект попада в сграда № 15 /петнадесет/, в поземлен имот № 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна и кухня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 017, под обекта: 011, над обекта: 021, ведно с изба № 12 /дванадесет/, при граници: улица, коридор, Велеслава Н. Рангова, Ваклина Кръстева Чепаринова и 3,54 % ид.ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 60 300 лева (шестдесет хиляди и триста лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
11.01.17 г., 18:26 targimot.com
73.0 м²
60 300,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Сини връх" 5
¼ / една четвърт / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.532.236 / нула нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Сини връх № 5, с площ по кадастрална карта 416 кв.м / четиристотин и шестнадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно позлване: ниско застрояване / до 10 – десет метра /, със стар идентификатор: 5491, квартал 16, парцел X-5491, при съседи: 00702.532.234, 00702.532.235, 00702.532.291, 00702.532.237, 00702.532.231, 00702.532.23, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.532.236.1.7 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, точка едно, точка седем / по кадастралните карта и регистри на гр.Асеновград, одобрени със Заповед 300 – 5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед КД – 14-16-143/21.03.2007г на Началник на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр.Асеновград, ул.“ Сини връх „ № 5, ет.3, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.532.236, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра / ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и ведно с ½ идеална част от тавана на сградата, помещението под стълбите, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 00702.532.236.1.5, 00702.532.236.1.4 и 00702.532.236.1.6 и над обекта - няма , ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.532.236.1.4 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, точка, едно, точка, четири/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта, засягащо самостоятелния обект: заповед КД-14-16-143 / 21.03.2007г. на началника на СГКК Пловдив, адрес на имота: град Асеновград, п.к. 4230, ул.Сини връх № 5, ет.2, който самостоятелн обект се намира в сграда 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.532.236 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест /, предназначение: гараж в сграда с площ 12 / дванадесет / квадратни метра, при съседи самостоятелни обекти с в сградата: на същия етаж: 00702.532.236.1.5, 00702.532.236.1.6, под обекта: 00702.532.236.1.2, 00702.532.236.1.1, над обекта: 00702.532.236.1.7, ведно със съответните идеални части на сградата ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 00702.532.236.3 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, точка, три /, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор, адрес на сградата: град Асеновград, п.к. 4230, ул.Сини връх № 5, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 00702.532.236 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, предназначение: селскостопанска сграда, със застроена площ 36кв.м / тридесет и шест / квадратни метра, брой етажи: един
11.01.17 г., 18:23 targimot.com
104.0 м²
25 200,00 лв

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, пл."Академик Н. Хайтов"№3, ет.9, ап.18
ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 18/осемнадесети/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.518.162.1.63 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, три) по кадастралната карта и када-стралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.04г. (триста, тире, пет, тире, петдесет и две, наклонена черта, осми юли две хиляди и четвърта година), на Изпълнителния директор на АК - последно изменение със Заповед КД-14-16-435/08.07.09г./буква „К”, буква „Д”, тире, четиринадесет, тире, шестнадесет, тире четиристотин тридесет и пет, наклонена черта, осми юли две хиляди и девета година/ на НАЧАЛ-НИКА НА СГКК- ПЛОВДИВ; с адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230/четири хиляди двеста и три-десет/, пл. „Академик Н. Хайтов” ет. 9 /девет/, ап. 18 /осемнадесети/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/,разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/ с площ на имота: 177.00 кв.м. /сто седемдесет и седем квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: едно. С прилежащи части 2.106%/две цяло сто и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата: При съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 00702.518.162.1. 62 (нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка. едно, точка, шест, две), самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.64 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, четири). Под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.58 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет, осем), самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.57(нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка. пет, седем): самостоятелен обект с идентификатор № 00702. 518.162.1.148 (нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, едно, четири, осем); Над обекта: Няма; Стар идентификатор: Няма, а съгласно описание по документ за собственост: АПАРТАМЕНТ № 18 (осемнадесет) по одобрени проекти, представляващ Самостоятелен обект 00702.518. 162.1.63 (нула. нула, седемстотин и две, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и две, точка . едно, точка, шестдесет и три) с административен адрес - град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, площад „Академик Н. Хайтов“, построен в построената до степен на завършеност груб строеж стоманобетонова десететажна сграда - “МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА” с идентификатор - 00702. 518. 162.1 (нула нула седемстотин и две, точка петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и две, точка, едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастрална карта. одобрена със Заповед 300-5-52/08.07.04г. /триста, тире, пет, тире, петдесет и две от осми юли две хиляди и четвърта година/ на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив, с площ по кадастрална карта 1081/хиляда осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение – урбани-зирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор пл. № 518.053 /петстотин и осемнадесет, точка, нула петдесет и три/, кв. 199 /сто деветдесет и девети/, парцел III /трети/ - обществено обслужване, с административен адрес: град Асеновград, площад ‘'Академик Н.Хайтов”, при съседи за имота: имот № 518.161; имот № 518.159; имот № 518.157; имот № 518.158, която сграда е изградена съгласно одобрените проекти и Разрешение за строеж № 622/ 19.12. 05г. издадено от главния архитект на община Асеновград по одобрени проекти от 16.12.05 г. допълнено с разрешение за преустройство по време на строителство от 27.09.07г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 27.09.07г., разрешение за преустройство по време на строителство от 11.03.09 г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 11.03.09г., разрешение за преустройство по време на строителство от 01.05.09г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 01.05.09г., разположенна етаж 9 (девет) - кота +23.40 (кота плюс двадесет и три цяло и четиридесет), с предназначение - за жилище/апартамент, със застроена площ по кадастрална карта 177 (сто седемдесет и седем) квадратни метра, състоящ се от дневна-кухня. спалня, баня с тоалетна, тераса и покрита тераса, със съседни обекти:на същият етаж – 064 (нула шестдесет н четири) и 062 (нула шестдесет и две), под обекта 057 (нула петдесет и седем) и 058 ( нула петдесет и осем), над обекта - няма, ведно с прилежащите му - 2.106%(две цяло и сто и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.99 /седем цяло и деветдесет и девет стотни) квадратни метра: ВЕДНО с 3,459%/три цяло четиристотин петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от описания по-горе поземлен имот, в който е построена сградата.
5.01.17 г., 18:19 targimot.com
177.0 м²
79 650,00 лв

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр. Асеновград, пл. „Академик Н. Хайтов” ет. 8, ап. 12
ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 12/дванадесети/ представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.518.162.1.57 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52/ 08.07.04г. (триста, тире, пет, тире, петдесет и две, наклонена черта, осми юли две хиляди и четвърта година), на Изпълнителния директор на АК - последно изменение със Заповед КД-14-16-435/08.07.09г. /буква „К". буква „Д”, тире, четиринадесет, тире, шестнадесет, тире четиристотин тридесет и пет, наклонена черта, осми юли две хиляди и девета година/ на НАЧАЛНИКА НА СГКК-ПЛОВДИВ; с административен адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230/ четири хиляди двеста н тридесет/, пл. „Академик Н. Хайтов” ет. 8/осем/, ап. 12 / дванадесети/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/ с площ на самостоятелния обект: 83.00кв.м /осемдесет и три квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент: брой нива на обекта: едно, С прилежащи части 1,689%/едно цяло шестстотин осемдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.При съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 00702.518.162.1.58 (нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет, осем): самостоятелен обект с идентификатор 00702.518. 162.1.56 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет, шест. Под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.52(нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет.две); Над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162. 1.63 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, три), самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.62(нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, две). Стар идентификатор: няма; а съгласно описание по документ за собственост: АПАРТАМЕНТ № 12 (дванадесет) по одобрени проекти, представляващ Самостоятелен обект 00702.518.162.1.57 ( нула, нула, седем-стотин и две, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и две, точка, едно, точка, петдесет и седем) с административен адрес - град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, площад „Академик Н. Хайтов”, построен в построената до степен на завършеност груб строеж стоманобетонова десететажна сграда - “МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА” с идентификатор - 00702. 518. 162.1 (нула нула седемстотин и две, точка петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и две, точка, едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастрална карта, одобрена със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. /триста, тире, пет, тире, петдесет и две от осми юли две хиляди и четвърта година/ на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив, с площ по кадастрална карта 1081/хиляда осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение – урба-низирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, стар идентифи-катор пл.№ 518.053 /петстотин и осемнадесет, точка, нула петдесет и три/, кв. 199 /сто деветдесет и девети/, парцел III /трети/ - обществено обслужване, с административен адрес: град Асеновград, площад ‘'Акаде-мик Н. Хайтов”, при съседи за имота: имот № 518.161; имот № 518.159; имот № 518.157; имот № 518.158, която сграда е изградена съгласно одобрените проекти и Разрешение за строеж № 622/ 19.12.05г. изда-дено от главния архитект на община Асеновград по одобрени проекти от 16.12.05 г. допълнено с разреше-ние за преустройство по време на строителство от 27.09.07 г. на Главния архитект на Общи-на Асеновград по одобрени проекти от 27.09.07 г., разрешение за преустройство по време на строителство от 11.03.09 г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 11.03.09г., разрешение за пре-устройство по време на строителство от 01.05.09 г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 01.05.2009г., разположен на етаж 8(осем) - кота +20.60 (кота плюс двадесет цяло и шестдесет), с предназначение - за жилище/апартамент, със застроена площ по кадастрална карта 83 (осемдесет и три) квадратни метра, състоящ се от дневна-кухня, спалня, баня с тоалетна, със съседни обекти - на същият етаж – 058 (нула петдесет и осем) и 056(нула петдесет и шест), под обекта 052 (нула петдесет и две), над обекта 062 (нула шестдесет и две) и 063(нула шестдесет и три), ведно с прилежащите му - 1.689% (едно цяло и шестстотин осемдесет и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.41 (шест цяло и четири-десет и една стотни) квадратни метра. ВЕДНО с 1,622%/едно цяло шестстотин двадесет и две хилядни процента/ идеални части от описания по-горе поземлен имот, в който е построена сградата.
5.01.17 г., 18:17 targimot.com
83.0 м²
37 350,00 лв

Офис АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, пл."Академик Н. Хайтов"№3, ет.3, обект 3
ОФИС № 3/три/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702. 518.162.1.71 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.04г. (три-ста, тире, пет, тире, петдесет и две, наклонена черта, осми юли две хиляди и четвърта годи-на), на Изпълнителния директор на АК-последно изменение със Заповед КД-14-16-435/ 08.07.09 г./буква „К”, буква „Д”, тире, четиринадесет, тире, шестнадесет, тире четиристотин тридесет и пет, наклонена черта, осми юли две хиляди и девета година/ на НАЧАЛНИКА НА СГКК-ПЛОВДИВ, с административен адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230 /четири хиляди двеста и тридесет/, пл. „Академик Н. Хайтов” № 3 /три/, ет. 3 /трети/, обект 3/три/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702. 518. 162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/ с площ на имота: 38,00кв.м/тридесет и осем квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За Офис; брой нива на обекта: едно, ведно с 0.763%/нула цяло седемстотин и шестдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; ведно с 1.229%/едно цяло двеста двадесет и девет хилядни процента/ идеални части от прилежащите общи части на магазините и офисите в сградата. При съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: самостоятелен обект с иденти-фикатор 00702.518.162.1.70 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, седем, нула). Под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.67 (нула, нула, седем, нуда. две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, едно,шест,десет): Над обекта - самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.38(нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, три, осем): Стар идентификатор: Няма, а съгласно описание по документ за собственост: ОФИС № 3/три/ по одобрени проекти, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.71 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, седем, едно), с административен адрес: гр. Асеновград, общ. Асеновград, площад „Академик Н. Хайтов“, построен в построената до степен на завършеност груб строеж стоманобетонова десететажна сграда - “МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА” с идентификатор - 00702.518. 162.1 (нула нула седемстотин и две, точка петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и две, точка, едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастрална карта. одобрена със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. /триста, тире, пет, тире, петдесет и две от осми юли две хиляди и четвърта година/ на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив, с площ по кадастрална карта 1081/хиляда осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор пл.№ 518.053 /петстотин и осемнадесет, точка, нула петдесет и три/, кв. 199 /сто деветдесет и девети/, парцел III /трети/ - обществено обслужване, с административен адрес: град Асеновград, площад ‘'Академик Н.Хайтов”, при съседи за имота: имот № 518.161; имот № 518.159; имот № 518.157; имот № 518.158, която сграда е изградена съгласно одобрените проекти и Разрешение за строеж № 622/19.12.05г. издадено от главния архитект на община Асеновград по одобрени проекти от 16.12.05г. допълнено с разрешение за преустройство по време на строителство от 27.09.07 г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 27. 09. 07г., разрешение за преустройство по време на строителство от 11.03.09г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 11.03.09г., разрешение за преустройство по време на строителство от 01.05.09г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 01.05.09г., разположен на етаж 3/три/ - кота +6,50 /кота плюс шест цяло и петдесет/, с предназначение- За Офис, със застроена площ по кадастрална карта 38 тридесет и осем/ квадратни метра, състоящ се от една стая, санитарен възел, със съседни обекти на същия етаж: 070/седемдесет/, под обекта: 010 /десет/ и 011 /единадесет/, над обекта: 038/тридесет и осем/, ВЕДНО с прилежащите му 0.763% / нула цяло и седемстотин шестдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4,29 / четири цяло двадесет и девет стотни/ квадратни метра и 1.229% /едно цяло и двеста двадесет и девет хилядни процента/ идеални части от прилежащите обши части на магазините и офисите в сградата, равняващи се на 7.54/ седем цяло и петдесет и четири стотни/ квадратни метра, ВЕДНО с 0,743%/ нула цяло и седемстотин четиридесет и три хилядни процента/ идеални части от поземления имот, в който е построена сградата.
5.01.17 г., 12:14 targimot.com
38.0 м²
27 000,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Капитан Андреев" 7, ет. 2
12,60% /дванадесет цяло и шестдесет стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.525.82 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-426 / 05.08.2008г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, с площ: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3447, квартал: 280, парцел: IV-3447, съседи: 00702.525.180, 00702.525.83, 00702.525.81, 00702.525.80, 00702.525.89, 00702.525.88, 00702.525.87, 00702.525.86, ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.525.82.5.5 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две, точка, пет, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-426 / 05.08.2008г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, ет. 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.525.82, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 81.62 кв.м. /осемдесет и един кв.метра и шестдесет и два кв.дециметра/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.525.82.5.6, под обекта: 00702.525.82.5.4, 00702.525.82.5.3, над обекта: 00702.525.82.5.7, стар идентификатор: няма. Съгл. нот.акт № 101, том 14 от 04.12.2007г. имотът представлява: 12,60% /дванадесет цяло и шестдесет стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.525.82 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две/ по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар номер: пл. № 3447 /три хиляди четиристотин четиридесет и седем/, кв. 280 /двеста и осемдесети/, парцел: IV-3447, съседи: № 525.80, № 525.81, № 525.180, № 525.83, № 525.86, № 525.87, № 525.88, ВЕДНО с АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се на II – втори етаж, на кота +2.75, със застроена площ: 81.62 кв.м. /осемдесет и един кв.метра и шестдесет и два кв.дециметра/, състоящ се от коридор, дневна, две спални, баня, тоалетна, тераса, при граници: двор, стълбище и апарт. № 4, апарт. № 1, отгоре: апарт. № 5, ведно с 12.12% /дванадесет цяло и дванадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, съставляващи 9.21 кв.м. /девет кв.метра и двадесет и един кв.дециметра/, ведно с ИЗБА № 3 /три/, находяща се на сутеренния етаж, кота -2.60, със застроена площ: 16.72 кв.м. /шестнадесет кв.метра и седемдесет и два кв.дециметра/, при граници: двор, изба № 2, коридор, гараж № 1, ведно с 2.48% /две цяло четиридесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части, съставляващи 1.89 кв.м. /един кв.метра и осемдесет и девет кв.дециметра/, изградени в жилищна сграда с гаражи, която е изградена в описания по-горе поземлен имот съгласно инвестиционен проект, одобрен на 16.01.2007г. от главен архитект на Община Асеновград и разрешение за строеж № 9 / 16.01.2007г.
30.12.16 г., 18:01 targimot.com
82.0 м²
57 000,00 лв

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, ул."васил петлешков"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.530.216 /нула нула седем нула две. пет три нула. две едно шест/ находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград , област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/ 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение със заповед : КД -14-16-73/13.05.2005г. на Началника на СК- Пловдив , с адрес на поземления имот гр. Асеновград , п.к. 4230, ул.” Васил Петлешков” с площ от 1449 кв. м./ хиляда четиристотин четиридесет и девет кв. метра/, с трайно предназначение на територията : урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м) , със стар идентификатор: няма, с номер по предходен план : квартал 330, парцел VI-ст. дейн., при съседи: 00702.530.217, 00702.530.243, 00702.530.242, 00702. 530.219, 00702. 530.236, ведно с простроената в имота сграда , а именно: СГРАДА с идентификатор 00702.530.216.1 /нула нула седем нула две. пет три нула. две едно шест. едно / със застроена площ от 137 / сто тридесет и седем / кв. м. с брой етажи 1/ един / с предназначение : сграда за енергопроизводство., а съгласно акт за собственост съставляващ УПИ VI/ шест/ - стопанска дейност , кв. 330 / триста и тридесет/ по плана на гр. Асеновград , състоящ се от 1433 кв.м. / хиляда четиристотин тридесет и три квадратни метра/ , ведно с построената в него масивна сграда на 1 ет./ един етаж /- парокотелно със застроена площ от 145 / сто четиридесет и пет/ кв.м. Забележка : В поземления имот липсва сграда с идентификатор 00702.530.216.1 /нула нула седем нула две. пет три нула. две едно шест. едно /.
15.12.16 г., 19:35 targimot.com
1449.0 м²
50 400,00 лв

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, ул."васил петлешков"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.530.216 /нула нула седем нула две. пет три нула. две едно шест/ находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград , област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/ 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение със заповед : КД -14-16-73/13.05.2005г. на Началника на СК- Пловдив , с адрес на поземления имот гр. Асеновград , п.к. 4230, ул.” Васил Петлешков” с площ от 1449 кв. м./ хиляда четиристотин четиридесет и девет кв. метра/, с трайно предназначение на територията : урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м) , със стар идентификатор: няма, с номер по предходен план : квартал 330, парцел VI-ст. дейн., при съседи: 00702.530.217, 00702.530.243, 00702.530.242, 00702. 530.219, 00702. 530.236, ведно с простроената в имота сграда , а именно: СГРАДА с идентификатор 00702.530.216.1 /нула нула седем нула две. пет три нула. две едно шест. едно / със застроена площ от 137 / сто тридесет и седем / кв. м. с брой етажи 1/ един / с предназначение : сграда за енергопроизводство., а съгласно акт за собственост съставляващ УПИ VI/ шест/ - стопанска дейност , кв. 330 / триста и тридесет/ по плана на гр. Асеновград , състоящ се от 1433 кв.м. / хиляда четиристотин тридесет и три квадратни метра/ , ведно с построената в него масивна сграда на 1 ет./ един етаж /- парокотелно със застроена площ от 145 / сто четиридесет и пет/ кв.м. Забележка : В поземления имот липсва сграда с идентификатор 00702.530.216.1 /нула нула седем нула две. пет три нула. две едно шест. едно /.
15.12.16 г., 18:29 targimot.com
1449.0 м²
50 400,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД улица „Лозенград” № 13
1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор № 00702.524.173 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три/, находящ се в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230 /четири хиляди двеста и тридесет/, улица „Лозенград” № 13 /тринадесет/, площ по кадастрална карта 458 кв.м. /четиристотин петдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията — урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: имот 3248 /три хиляди двеста четиридесет и осем/, квартал 277 /двеста седемдесет и седем/, парцел: XIII - 3248 /тринадесети - три хиляди двеста четиридесет и осем/, при съседи: 00702.522.185, 00702.524.174. 00702.524.172. 00702.524.155 и 00702.524.154; ВЕДНО с 1/2 /една втора/ идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.173.1.1 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230 /четири хиляди двеста и тридесет/, улица „Лозенград” № 13 /тринадесет/, етаж 1 /първи/, по кадастрална карта, а по нотариален акт представляващ ½ /една втора/ идеална част от приземието, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, с идентификатор на сградата № 00702.524.173.1, в поземлен имот № 00702.524.173, с предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, ниво 1 /едно/, с посочена в документа площ 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта: няма, над обекта 00702.524.173.1.2, неразделна част от обекта са съответните идеални части от общите части на сградата, включително тавана; ВЕДНО със Самостоятелен обект с идентификатор 00702.524.173.1.2 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три точка едно точка две/, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230. ул. „Лозенград” № 13 /тринадесет/, етаж 2 /втори/, по кадастрална карта, а по нотариален акт представляващ първи жилищен етаж, самостоятелният обект попада в сграда № 1 /едно/ в поземлен имот № 00702.524.173, с предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, ниво 1 /едно//с посочена в документа за собственост площ 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж няма, под обекта: 00702.524.173.1.1 и над обекта 00702.524.173.1.3. неразделна част от обекта са съответните идеални части от общите части на сградата, включително тавана; ВЕДНО със Сграда с идентификатор № 00702.524.173.3 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три точка три/, находяща се в гр.Асеновград. община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230, улица „Лозенград” № 13 /тринадесет/, сградата е разположена в поземлен имот № 00702.524.173 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин двадесет и четири, точка сто седемдесет и три/, със застроена площ на сградата - 16 /шестнадесет/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, предназначение - хангар, депо, гараж, по кадастрална карта, а по нотариален акт представляващ гараж, построен в западната част на парцела, ведно със съответните за този гараж идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници за поземления имот, в който е разположена сградата: 00702.522.185, 00702.524.174. 00702.524.172. 00702.524.155 и 00702.524.154,
7.12.16 г., 19:47 targimot.com
168.0 м²
105 000,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ”Хан Крум” № 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.531.208.1.19 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двеста и осем, точка, едно, точка, деветнадесет/, по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 110.350 кв.м. /сто и десет цяло и триста и петдесет хилядни квадратни метра/, находящ се в гр. Асеновград, ЕКАТТЕ: 00702 /нула, нула, седемстотин и две/, ул. ”Хан Крум” № 1 /едно/, ет. 4 /четвърти/, ап. 6 /шести/, Община Асеновград, Област Пловдивска по кадастрална карта, одобрена със заповед № 300-5-52 от 08.07.2004г. на Изпълнителния Директор на АГКК, като самостоятелният обект попада в сграда № 1 /едно/, в поземлен имот № 00702.531.208 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двеста и осем/, с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 00702.531.208.18, под обекта: 00702.531.208.17, над обекта: няма, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ № 3 /три/, при граници: таванска стая № 2, таванска стая № 7 и № 8, таванска стая № 4, ВЕДНО с ИЗБА № 6 /шест/ и ИЗБА № 11 /единадесет/, при граници: изба № 10 и № 12 на Алейтин Салих Кърджа и изба № 4 и № 5 на Сали Вели Кърджа, ВЕДНО с 16.380 % /шестнадесет цяло триста и осемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 16.38 % /шестнадесет цяло тридесет и осем стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.531.208 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двеста и осем/ по кадастралната карта на гр.Асеновград, с площ по кадастрална карта от 972 кв.м. /деветстотин седемдесет и два квадратни метра/, находящ се в гр. Асеновград, ул. ”Хан Крум” № 1 /едно/,
6.12.16 г., 21:56 targimot.com
110.0 м²
95 100,00 лв

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Цар Иван Асен II“ № 73, ет. 5, ап. 16
ИД № 20168250400319 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 5 /пет/, апартамент 16 /шестнадесет/, с площ: 73,47 кв. м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.526.91.15.17, под обекта: 00702.526.91.15.11, над обекта 00702.526.91.15.21, стар идентификатор 00702.526.91.15.21, ведно с изба № 12 /дванадесет/, с площ 5,00 кв. м. /пет квадратни метра/, съгласно Договорна ипотека, вписана в СВ - Асеновград на 12.06.2012 г. под акт № 70, том 1, № от дв. вх. рег. 2404/12.06.2012 г., ведно с 3,54 % ид. ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.526.91.15, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.526.91.15 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-13502-30.10.2014 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, със застроена площ: 444 кв. м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 00702.526.91.15 е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 77 /седемдесет и седем/, с площ: 1875 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501716200, при съседи на поземления имот: 00702.526.154, 00702.526.142, 00702.526.90, 00702.526.86, 00702.526.89, 00702.526.88, 00702.526.92, 00702.526.93 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/, находящ се в град Асеновград, бул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 4 /четвърти/, с площ от 73,47 кв.м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, самостоятелния обект попада в сграда № 15 /петнадесет/, в поземлен имот № 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна и кухня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 017, под обекта: 011, над обекта: 021, ведно с изба № 12 /дванадесет/, при граници: улица, коридор, Велеслава Н. Рангова, Ваклина Кръстева Чепаринова и 3,54 % ид.ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 75 375 лева (седемдесет и пет хиляди триста седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
16.11.16 г., 19:21 targimot.com
73.0 м²
75 375,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, с адрес на имота : кв. Долни Воден, ул.„Христо Анастасов № 14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 99088.503.381.4.1 (девет девет нула осем осем точка пет нула три точка три осем едно точка четири точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на изпълнителен директор на АК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1907/25.11.2013 г. на началник на СГКК – Пловдив, находящ се в сграда № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 99088.503.381 (девет девет нула осем осем точка пет нула три точка три осем едно), находящ се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, с адрес на имота : кв. Долни Воден, ул.„Христо Анастасов № 14 (четиринадесет), с предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, с брой нива на обекта – 1 (едно), с площ от 84 кв.м. (осемдесет и четири квадратни метра), при граници и съседи: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 99088.503.381.4.2, ведно с ½ ид.ч. (една втора идеална част) от приземието, ведно със съответните идеални части от тавана и от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
16.11.16 г., 0:28 targimot.com
84.0 м²
37 170,00 лв

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, ул. „Гонда Вода“ № 10, вх. В, ет.4, ап. 6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 00702.520.3.6.40 /нула нула седем нула две. пет две нула. три. шест. четири нула/, по Кадастралната карта на гр. Асеновград, одобрена със заповед № 300-5-52/2004 г. на ИД на АК, адрес: гр.Асеновград, ул. „Гонда Вода“ № 10, вх. В, ет.4, апартамент 6, който обект е изграден в сграда № 6, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 00702.520.3 /нула нула седем нула две. пет две нула. три/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 039, под обекта: 032, над обекта: 048, с площ по документ: 155.210 /сто петдесет и пет цяло и двеста и десет хилядни/ кв.м., ведно с таванско помещение № 3 /три/ и избено помещение № 1 /едно/, както и 10.600% /десет цяло и шестстотин хилядни процента/ идеални части от съответните идеални части от общите части на сградата, а по скица: ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.Асеновград, п.к. 4230, Изток, бл.10 /десет/, ет.4 /четири/, общ.Асеновград, обл. Пловдив, с идентификатор: 00702.520.3.6.40 /нула нула седем нула две.пет две нула.три.шест.четири нула/, като самостоятелният обект се намира в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор: 00702.520.3 /нула нула седем нула две.пет две нула.три/, с предназначение на самостоятелния обект-жилище, апартамент, с площ по скица –няма данни и с площ по нот.акт от 155,21 кв.м./сто петдесет и пет цяло и двадесет и едно/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж- 00702.520.3.6.39, под обекта-00702.520.3.6.31, 00702.520.3.6.32, над обекта-00702.520.3.6.48.
11.11.16 г., 20:17 targimot.com
155.0 м²
50 100,00 лв

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр. Асеновград, ул. „ Цар Иван Асен II ” № 127
Урбанизирана територия с площ от 1975 кв.м. /хиляда деветстотин седемдесет и пет квадратни метра/, съгласно скица, а съгласно акт за собственост с площ от 1983 кв.м. /хиляда деветстотин осемдесет и три квадратни метра/, съставляваща поземлен имот с пълен идентификатор № 00702.535.13 /нула нула седем нула две точка пет три пет точка едно три/ по одобрената кадастрална карта на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с ЕКАТТЕ 00702 /седемстотин и две/, съгласно Заповед № 300-5-52 от 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/- София, с административен адрес: гр. Асеновград, ул. „ Цар Иван Асен II ” № 127 / сто двадесет и седем / , община Асенов-град, област Пловдив, който имот съответства на парцел 1.51 / първи . петдесет и първи / по плана на стопанския двор, находящ се в землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, при граници на имота: имот № 535.12, имот № 535.109, имот № 535.14 и имот № 535. 108, ведно с построената в имота сграда- общежитие за бригадири с идентификатор № 00702.535.13.1 /нула нула седем нула две точка пет три пет точка едно три. едно/, със застроена площ по акт за собственост от 959 кв.м. /деветстотин петдесет и девет квадратни метра/ , съставляваща сграда 01 /нула едно/, по одобрената кадастрална карта на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, а по актуална скица с площ от 431 кв. м./ четиристотин тридесет и един квадратни метра/, брой етажи 2/ два/ , с предназначение: Общежитие, заедно с всички подобрения и приращения в имота.
11.11.16 г., 19:19 targimot.com
1975.0 м²
408 079,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Христо Ботев" 2, ет. 3
1/3 идеална част (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентнификатор 00702.519.4(нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири), находящ се в гр.Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к.4230, ул. „Христо Ботев“ №2(две); площ 129 кв.м. (сто двадесет и девет квадратни метра); Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план:2967(две, девет, шест, седем), квартал:208(двеста и осем), парцел:V-2967(пети римско - две, девет, шест, седем); Съседи: 00702.519.3, 00702.519.6, 00702.519.477, 00702.519.5, 00702.522.187, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.519.4.1.3 (нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири, точка, едно, точка, три), находяща се в гр.Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имоти: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Христо Ботев“ №2(две), ет. 3 (три); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземления имот с идентификатор 00702.519.4 (нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ: 91,00 кв.м. (деветдесет и един квадратни метра); Прилежащи части: съотв. ид.ч. от общите части на сградата; Ниво:1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 00702.519.4.1.2; Над обекта: няма; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83, том № 1, от 2008г., вписан в Служба по вписванията – гр.Асеновград под № от дв. вх. рег. 303/01.02.2008г., имотът представлява: 1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №00702.519.4 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири/ по кадастрална карта на гр.Асеновград, одобрена със Заповед №300-5-52 от 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра – гр. София, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с адрес: ул. „Христо Ботев“ №2/две/, с площ по кадастралната карта от 129,00 /сто двадесет и девет/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, и стар идентификатор: пл. №2967 /две хиляди деветстотин шестдесет и седем/, кв. 208 /двеста и осем/ п. V – 2967 /пети, тире, две хиляди деветстотин шестдесет и седем/, при граници на имота: ПИ №519.3, ПИ№519.477, ПИ №519.5, ПИ №519.6; ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с кадастрален №00702.519.4.1.3 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири, точка, едно, точка, три/ по кадастралната карта на гр. Асеновград, одобрена със Заповед №300-5-52 от 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра – гр. София, с адрес: ул. „Христо Ботев“ №2/две/, етаж 3 /три/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 /едно/, в поземлен имот №00702.519.4 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири/, с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастрален регистър от 91,00 /деветдесет и един/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 002 и над обекта – няма, неразделна част от обекта са: съответните идеални части от общите части на сградата, заедно с 1/3 /една трета/ идеални части от всички подобрения и приращения в описания по-горе имот..
3.11.16 г., 21:29 targimot.com
91.0 м²
65 580,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Спортист" 58
Предишни търгове на този имот
28.10.16 г., 17:55 targimot.com
187.0 м²
103 050,00 лв

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Сини връх" 39
1/3 / една трета /идеална част от поземлен имот с идентификатор № 00702.532.96 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39, целият с площ от 237 кв.м / двеста тридесет и седем квадратни метра /, с трайно предназначение – Урбанизирана територия и начин на трайно ползване: Индивидуално застрояване, със стар идентификатор : пл.№ 4827, кв.14, п.IV -4827 при съседи: имот № 532.281 – улица на Община Асеновград, имот № 532.95 – двор на Веселин Стоянов и др., имот № 532.94 – двор на Красимира Сиракова, имот № 532.97 – двор на Северин Исмаил, имот № 532.99 - двор на Димитър Карачодошков и др. ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.532.96.1.5 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест, точка едно, точка пет / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39 , ет.3 /трети /, с предназначение – жилище, апартамент с площ от 107 кв.м / стои седем квадратни метра /, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 / едно / в гореописания поземлен имот при граници:на същия етаж – няма, под обекта – 004 / нула нула четири/, над обекта – няма, ВЕДНО с 1/3 / една трета / идеална част от избените помещения и целия таван, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.532.96.1.3 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест, точка едно, точка три / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39 , ет.1 /първи / с предназначение: хангар, депо, гараж с площ от 15 кв.м / петнадесет квадратни метра/, при граници:на същия етаж – 001 / нула нула едно/, 002 / нула нула две/, под обекта – няма и над обекта – 004 / нула нула четири/ , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата
27.10.16 г., 22:49 targimot.com
79.0 м²
91 100,00 лв
Поземлен имот с идентификатор 00702.535.14, находящ се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Асеновград площ: 1347 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: парцел: 1.50 по плана на стоп.двор- гр.Асеновград, стар идентификатор: няма, съседи: 00702.535.13, 00702.535.108, 00702.535.170, 00702.535.80 , ВЕДНО с построената в имота -Сграда с идентификатор 00702.535.14.1, находяща се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр.Асеновград , сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.535.14, Застроена площ : 430 кв.м. Брой етажи:1 Предназначение: Селскостопанска сграда стар идентификатор : няма Номер по предходен план: няма, който недвижим имот е идентичен с подробно описания в акт за собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор №00702.535.14, с площ от 1347 кв.м., находящ се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-2 от 08.07.2004г. на Изпълнителен директор на АГКК, с трайно предназначение“ урбанизирана територия“, начин на трайно ползване за друг вид затрояване с адрес на имота гр.Асеновград, ул.Цар Иван Асен II номер по предходен план парцел 1.50 по плана на стопански двор- гр.Асеновград, при граници: ПИ 00702.535.14, ПИ 00702.535.13, ПИ 00702.535.108, ПИ 00702.535.170, ПИ 00702.535.109, ведно с построената в този имот СГРАДА с кадастрален идентификатор №00702.535.14.1 с площ от 430 кв.м. По кадастралната карта на гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрена със заповед 300-5-52 от 08.07.2004г с адрес на имота гр.Асеновград, ул.Цар Иван Асен II на изпълнителния директор на АГКК с предназначение“ Селскостопанска сграда“, както и ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота.
26.10.16 г., 12:40 targimot.com
1347.0 м²
127 880,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. Баделема 5,ет.1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.176.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителния директор на АК, посладно изменение със заповед : КД-14-16-218/24.04.2007г на началника на СК-Пловдив, адрес на имота: гр.Асеновград, п.к.4230, ул. Баделема 5,ет.1, находящ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.524.176, предназначение на самастоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, с площ: 80,00кв.м., прилежащи части : тавански стаи № 10,№ 11, № 12 и съответните идеални части от общите части на сградата.
26.10.16 г., 12:32 targimot.com
80.0 м²
38 976,00 лв

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Цар Иван Асен II"93, вх. А, ет.3, ап. 4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.531.188.7.12 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, сто осемдесет и осем, точка, седем, точка дванадесет/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта, засягащо самостоятелния обект: заповед КД-14-16-303 /12.02.2010 г. на началника на СГКК Пловдив, адрес на имота: град Асеновград, п.к. 4230, ул. Цар Иван Асен II, № 93, вх. А, ет. 3, ап. 4, съгласно Схема № 20182 / 13.07.2010 г. на СГКК Пловдив, а съгласно нотариален акт № 113, т. X, дело 3056 / 1997 г. на нотариус при АРС на втори жилищен етаж, който самостоятелен обект се намира в сграда 7 /седем /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.531.188 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, сто осемдесет и осем/, предназначение: жилище, апартамент, с площ 112,98 кв.м / сто и дванадесет цяло и деветдесет и осем стотни/ квадратни метра, брой нива: едно, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.531.188.7.11, под обекта: 00702.531.188.7.6, над обекта: 00702.531.188.7.18, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 седем / при граници: стълбище, коридор, ул. Тутракан, Георги Гълъбов Тодоров, ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две при граници: коридор, тераса, стълбище, Георги Гълъбов Тодоров, ведно с 2,960 / две цяло деветстотин и шестдесет/ процента идеални части от общите части на сградата
24.10.16 г., 14:47 targimot.com
113.0 м²
45 000,00 лв

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Княз Борис I" 2, ет. 4, ап. 13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.531.133.4.26 / нула, нула. седемстотин и две, точка, сто тридесет и три, точка, четири, точка двадесет и шест /, находящ се в гр. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № 300-5-52 / 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сградата – Заповед № КД-14-16-26 / 17.01.2006 г. на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес: град Асеновград, п.к. 4230, ул. Княз Борис I, № 2, ет. 4, ап.13, който самостоятелен обект попада в сграда № 4 / четири /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.531.133 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, сто тридесет и три /, с предназначение: за жилище, апартамент, състоящ се от: дневна, кухня, две спални, баня, тоалетна, антре, коридор, две тераси, с площ по документ 111,95кв.м / сто и единадесет цяло и деветдесет и пет стотни / квадратни метра,при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 028, 027, под обекта: 020, над обекта: 032, ведно с ИЗБА № 29 / двадесет и девет / с площ от 6,18 / шест цяло и осемдесет стотни / квадратни метра, при граници / по докумет за собственост /: на юг: изба № 30, от запад: калкан, от север: изба № 28, отгоре: магазин № 1, от изток: коридор, ведно с 4,149 % / четири цяло сто четирдесет и девет хилядни процента / идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата
24.10.16 г., 14:35 targimot.com
112.0 м²
51 750,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул.''Александър Стамболийски'' №57
1/ 4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.158 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка едно пет осем/, находящ се в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед- няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр.Асеновград, п.к. 4230, ул.”Александър Стамболийски” 57 /петдесет и седем/, с площ на поземления имот по кадастрална карта от 225 кв.м. /двеста двадесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията- Урбанизирана, начин на трайно ползване- Ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор- няма, номер по предходен план – 3648 /три хиляди шестстотин четиридесет и осем/, квартал 65-стар /шестдесет и пет - стар /, парцел V-680 /стар/ /пети- шестстотин и осемдесети /стар//, при съседи на поземления имот: ПИ 00702.529.153, ПИ 00702.529.24, ПИ 00702.529.159, ПИ 00702.529.157, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.529.158.1.1 / нула нула седем нула две точка пет две девет точка едно пет осем точка едно точка едно/, находящ се в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение със Заповед № 18-11139/14.08.2014г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на имота гр.Асеновград, п.к. 4230, ул.”Александър Стамболийски” 57 /петдесет и седем/, ет.2 /две/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, с идентификатор 00702.529.158.1 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка едно пет осем точка едно/, със застроена площ от 95 кв.м. /деветдесет и пет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда, многофамилна, разположена в гореописания поземлен имот с идентификатор 00702.529.158 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка едно пет осем/, който самостоятелен обект е с площ от 82,29 кв.м. /осемдесет и две цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра/, с предназначение – Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, и при граници, съгласно нотариален акт за договорна ипотека: под обекта – първи жилищен етаж, над обекта – таван, на етажа – стълбище и външен зид, ведно с 1/ 2 ид.ч. /една втора идеална част/ от Избеното помещение в същата сграда и от общите части на сградата.
24.10.16 г., 14:14 targimot.com
82.0 м²
51 750,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Асеновград за Асеновград
1 2