Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Гоце Делчев" № 20а, ет.5, ап.7
58.0 м²
40 200 лв
11.07.17 г., 18:50
Жилището представлява входна част – антре – под – теракот, стени и таван – латекс, вдясно от входната врата – сухо помещение, обособено като перално помещение, от което се влиза в баня с тоалетна. Под и в двете помещения теракот, стени и таван – латекс. Ляво от входната врата – тераса, югоизточно изложение, под – теракот, с парапет, открита. Общото помещение съгласно акта за собственост е обособено с допълнително изградена стена с итонг, като е разделено на спално помещение с излаз на тераса, под – ламиниран паркет, стени и таван – латекс. Обособената всекидневна с кухня – под – ламиниран паркет, стени и таван – латекс, няма изход към терасата, има отделно пространство за гардероб тип – килер, закрито със завеса. Леки следи от влага в горен десет ъгъл на кухненската част. Жилището е с ПВЦ дограма, отопление – с климатик.
Още targimot.com

Магазин АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, ул. 6-ти Януари, ет.1
28.0 м²
30 000 лв
15.06.17 г., 20:21
СОС с идентификатор 00702.515.1.1.10, гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив По кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. На ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед:КД-14-16-591/25.11.2009Г. На НАЧАЛНИК НА СГКК-ПЛОВДИВ Адрес на имота: гр.Асеновград, ул. 6-ти Януари, ет.1, Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.515.1, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 28.39 кв.м. Прилежащи части ... Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 00702.515.1.1.11; 00702.515.1.1.8; 00702.515.1.1.9, под обекта: няма, Над обекта: 00702.515.1.1.21; 00702.515.1.1.22, Стар идентификатор: няма.
Още targimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Княз Борис I“ № 27, вх. „Б“, ет. 1, ап. № 5
113.0 м²
55 800 лв
22.06.17 г., 20:31
ИД 20158250400118 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.529.38.1.5 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем, точка, едно, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), ет. 1 (първи), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.529.38.1.4, под обекта: няма, над обекта: 00702.529.38.1.10, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 00702.529.38.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), със застроена площ: 445 кв. м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.38 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), с площ 497 кв. м. (четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501371700, при съседи 00702.529.76, 00702.529.37, 00702.529.41 – описание по кадастрална каррта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост представлява: недвижим имот, находящ се в гр. Асеновград, ЕКАТТЕ 00702, общ. Асеновград, обл. Пловдивска, на административен адрес: ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), вх. „Б“, ет. 1 (първи), ап. № 5 (пет), подробно индивидуализиран по-долу съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, а именно: апартамент № 5 (пет), представляващ „самостоятелен обект в сграда“ № 00702.529.38.1.5 (нула, нула, седемстотин и две, точка, петстостин двадесет и девет, точка, тридесет и осем, точка, едно, точка, пет), разположен на I (първия) етаж, вход „Б“, в обема на сграда № 1 (едно), построена в поземлен имот № 00702.529.38 (нула, нула, седемстотин и две, точка, петстостин двадесет и девет, точка, тридесет и осем), с предназначение „жилище, апартамент“, със застроена площ на същия от 113,21 кв. м. (сто и тринадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), при граници: на етажа – апартамент № 4 (самостоятелен обект в сграда 00702.529.38.1.4), отгоре – апартамент № 10 (самостоятелен обект в сграда 00702.529.38.1.10), отдолу – избени помещения; заедно с изба № 20 (двадесет), със застроена площ 12,00 кв. м. (дванадесет квадратни метра), разположена в сутерена на същата сграда, при граници (съседи): улица, вътрешен двор, коридор и изба на Никола Василев; заедно със съответстващите по силата на чл. 38 от Закона за собствеността 5.37 % (пет цяло и тридесет и седем стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 55 800,00 лева (петдесет и пет хиляди и осемстотин лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул."Княгиня Евдокия" 16, вх. А, ет. 4
102.0 м²
89 250 лв
26.06.17 г., 20:14
Жилищен апартамент с площ от 102 кв.м /сто и два квадратни метра/, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.511.46.1.14 / нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка четиридесет и шест, точка четиринадесет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград, ул. „ Княгиня Евдокия „ № 16, вх.А, ет.4, попадащ в сграда № 1/едно/ в поземлен имот с идентификатор 00702.511.46 /нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка четиридесет и шест/, при граници: на същия етаж: 00702.511.46.1.13, под обекта: 00702.511.46.1.12, над обекта: 00702.511.46.1.16, ВЕДНО с изба № 8 /осем/, при граници:изба на Ангел Лапайчев, изба на Костадин и Цвета Велчеви, ВЕДНО с таванско помещение № 3/три/ при граници: таван на Костадин и Цвета Велчеви, таван на Калинка Димитрова, ВЕДНО с 1/8 /една осма/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху посочения поземлен имот, както и ГАРАЖ с площ 21 кв.м /двадесет и един квадратни метра/, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.511.46.1.2 / нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка четиридесет и шест, точка две/ по кадастрална карта на гр.Асеновград, , ул. „ Княгиня Евдокия „ № 16, ет.1, попадащ в сграда № 1/едно/ в поземлен имот 00702.511.46 /нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка четиридесет и шест/, при граници: на същия етаж: няма, под обекта: няма и над обекта: 00702.511.46.1.10, ведно със съответните идеални части от сградата и от правото на строеж върху посочения поземлен имот
Още targimot.com

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Цар Иван Асен II“ № 73
73.0 м²
54 300 лв
22.06.17 г., 17:34
ИД 20168250400319 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 5 /пет/, апартамент 16 /шестнадесет/, с площ: 73,47 кв. м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.526.91.15.17, под обекта: 00702.526.91.15.11, над обекта 00702.526.91.15.21, стар идентификатор 00702.526.91.15.21, ведно с изба № 12 /дванадесет/, с площ 5,00 кв. м. /пет квадратни метра/, съгласно Договорна ипотека, вписана в СВ - Асеновград на 12.06.2012 г. под акт № 70, том 1, № от дв. вх. рег. 2404/12.06.2012 г., ведно с 3,54 % ид. ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.526.91.15, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.526.91.15 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-13502-30.10.2014 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, със застроена площ: 444 кв. м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 00702.526.91.15 е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 77 /седемдесет и седем/, с площ: 1875 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501716200, при съседи на поземления имот: 00702.526.154, 00702.526.142, 00702.526.90, 00702.526.86, 00702.526.89, 00702.526.88, 00702.526.92, 00702.526.93 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/, находящ се в град Асеновград, бул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 4 /четвърти/, с площ от 73,47 кв.м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, самостоятелния обект попада в сграда № 15 /петнадесет/, в поземлен имот № 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна и кухня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 017, под обекта: 011, над обекта: 021, ведно с изба № 12 /дванадесет/, при граници: улица, коридор, Велеслава Н. Рангова, Ваклина Кръстева Чепаринова и 3,54 % ид.ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 54 300,00 лв. (петдесет и четири хиляди и триста лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул."Велико Търново" 23
375.0 м²
75 000 лв
13.06.17 г., 4:08
9.214/100 (девет цяло двеста и четиринадесет хилядни върху сто) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.511.226 /нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест/; с адрес на имота: гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-52/08.07.2004г. /08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: КД – 14 -16-155/02.04.2008г. /02.04.2008г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ; Адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к.4230, ул. „Велико Търново“ №23 /двадесет и три/; Площ: 375 кв.м. /триста седемдесет и пет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбаницирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 m); Съседи: 00702.511.225, 00702.511.232, 00702.511.329, 00702.511.328, 00702.511.224, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.511.226.1.4 /нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест, точка, едно, точка, четири/, с адрес на имота: гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-52/08.07.2004г./08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: КД – 14 -16-155/02.04.2008г. /02.04.2008г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ; Адрес на имота: гр. Асеновград, п.к.4230, ул. „Велико Търново“, ет. 2 /две/; Самостоятелният обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.511.226 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест/; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива: 1 (едно); Посочена в документа площ: няма данни; Прилежащи части: няма данни; Ниво: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 00702.511.226.1.3; Под обекта: 00702.511.226.1.1; Над обекта: 00702.511.226.1.7; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на надвижим имот №111, том №5/2008г., вписан в Служба по вписванията Асеновград под № от дв. вх. рег. 2132/21.05.2008г. имотът представлява: 9.214/100 (девет цяло двеста и четиринадесет хилядни върху сто) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С И.Д. 00702.511.226 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест/, наподящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдивска по кадастралната карта, одобрена със заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на изп. директор на АГКК София, изменена със заповед № КД-14-16-155/02.04.2008г. на Началника на СГКК Пловдив, с адрес: ул. „Велико Търново“, с полщ по кадастралната карта 375 кв. м. /триста седемдесет и пет кв.м./, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор пл.№5440 (пет хиляди четиристотин и четиридесет), кв. 36 (тридесет и шест), п. II-5440 (втори – пет хиляди четиристотин и четиридесет), при съседи: 511.277, 511.232, 511.225, 511.224 ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С И.Д. 00702.511.226.1.4 /нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест, точка, едно, точка, четири/, находящ се в гореописания поземлен имот, самостоятелният обект попада в страда №1 (едно), изградена на груб строж, степен на завършеност 63% (шестдесет и три процента), в поземлен имот 00702.511.226 (нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест), площ по кадастралната карта 91.060 кв.м. /деветдесет и едно, цяло и шестдесет хилядни кв.м./, предназначение: жилище, апартамент, при граници: на същия етаж: самостоятелен обект с и.д. 003, под обекта: самостоятелен обект с и.д. 001, над обекта самостоятелен обект с и.д. 007, неразделна част от обекта са изба №4 (четири), с площ 10.23 кв.м.(десет цяло и двадесет и три стотни), при граници: изба №3 (три), изба №6(шест) и коридор, както и 1,098% (едно цяло и деветдесет и осем хилядни процента) от съответните идеални части от общите части на сградата.
Още targimot.com

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД местност „Переклийка“, р-н Горни Воден
1300.0 м²
7 800 лв
4.05.17 г., 19:46
ИД 20168250400420 - Поземлен имот с идентификатор 99087.19.44 (девет, девет, нула, осем, седем, точка, едно, девет, точка, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: местност „Переклийка“, р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, площ: 1300 кв.м. (хиляда и триста квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, номер по предходен план 019044, при съседи: 99087.19.45, 99087.19.134, 99087.19.41, 99087.19.42, 99087.19.43, 99087.19.122, 99087.19.121. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 7 800,00 лева (седем хиляди и осемстотин лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД улица „Лозенград” № 13
126.0 м²
81 000 лв
11.05.17 г., 18:03
1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор № 00702.524.173 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три/, находящ се в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230 /четири хиляди двеста и тридесет/, улица „Лозенград” № 13 /тринадесет/, площ по кадастрална карта 458 кв.м. /четиристотин петдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията — урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: имот 3248 /три хиляди двеста четиридесет и осем/, квартал 277 /двеста седемдесет и седем/, парцел: XIII - 3248 /тринадесети - три хиляди двеста четиридесет и осем/, при съседи: 00702.522.185, 00702.524.174. 00702.524.172. 00702.524.155 и 00702.524.154; ВЕДНО с 1/2 /една втора/ идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.173.1.1 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230 /четири хиляди двеста и тридесет/, улица „Лозенград” № 13 /тринадесет/, етаж 1 /първи/, по кадастрална карта, а по нотариален акт представляващ ½ /една втора/ идеална част от приземието, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, с идентификатор на сградата № 00702.524.173.1, в поземлен имот № 00702.524.173, с предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, ниво 1 /едно/, с посочена в документа площ 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта: няма, над обекта 00702.524.173.1.2, неразделна част от обекта са съответните идеални части от общите части на сградата, включително тавана; ВЕДНО със Самостоятелен обект с идентификатор 00702.524.173.1.2 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три точка едно точка две/, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230. ул. „Лозенград” № 13 /тринадесет/, етаж 2 /втори/, по кадастрална карта, а по нотариален акт представляващ първи жилищен етаж, самостоятелният обект попада в сграда № 1 /едно/ в поземлен имот № 00702.524.173, с предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, ниво 1 /едно//с посочена в документа за собственост площ 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж няма, под обекта: 00702.524.173.1.1 и над обекта 00702.524.173.1.3. неразделна част от обекта са съответните идеални части от общите части на сградата, включително тавана; ВЕДНО със Сграда с идентификатор № 00702.524.173.3 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три точка три/, находяща се в гр.Асеновград. община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230, улица „Лозенград” № 13 /тринадесет/, сградата е разположена в поземлен имот № 00702.524.173 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин двадесет и четири, точка сто седемдесет и три/, със застроена площ на сградата - 16 /шестнадесет/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, предназначение - хангар, депо, гараж, по кадастрална карта, а по нотариален акт представляващ гараж, построен в западната част на парцела, ведно със съответните за този гараж идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници за поземления имот, в който е разположена сградата: 00702.522.185, 00702.524.174. 00702.524.172. 00702.524.155 и 00702.524.154,
Още targimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Александър Стамболийски" № 48
134.0 м²
96 600 лв
28.04.17 г., 17:01
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, с посочена в документа площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадтартни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план 3747 /три хиляди седемстотин четиридесет и седем/, квартал: 45 /четиридесет и пет/, парцел: XV-242 /петнадесет римско двеста четиридесет и две арабско/, при граници/съседи: 00702.529.24, 00702.529.91, 00702.529.78, 00702.529.80, 00702.529.81, 00702.529.89, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90.1.1 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-271/19.07.2006г. на Началника на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, ет. 1 / първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), на ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 00702.529.90.1.2, с площ по документ 134 / сто тридесет и четири квадратни метра/, неразделна част са: 1/3 (една трета) идеална част от приземието, 1/3 (една трета) идеална част от тавана, 1/3 (една трета) идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата.; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 96600 лева /деветдесет и шест хиляди и шестстотин лева/.
Още targimot.com

Магазин АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Трети март" 4-6
76.0 м²
75 000 лв
19.04.17 г., 20:00
1/4 /една четвърт/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 00702.518.127 /нула нула седемстотин и две точка петстотин и осемнадесет точка точка сто двадесет и седем/, гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Асеновград, ул. „Трети март“ №4-6 /четири тире шест/, площ: 302 кв.м./триста и два кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5012114 /пет нула едно две едно едно четири/, квартал: 270 /двеста и седемдесет/, парцел: IV-3548 /шест римско тире три хиляди петстотин четиридесет и осем/, съседи: 00702.518.126, 00702.518.133, ведно с попадащия върху имота Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.518.127.4.2 /нула нула седемстотин и две точка петстотин и осемнадесет точка точка сто двадесет и седем точка четири точка две/, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, самостоятелният обект се намира в сграда №4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.518.127 /нула нула седемстотин и две точка петстотин и осемнадесет точка точка сто двадесет и седем/, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /един/, посочена в документа площ; няма данни, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.518.127.4.1, под обекта: няма, над обекта: 00702.518.127.4.5, 00702.518.127.4.6, стар идентификатор: няма. Съгласно представения нот. акт за собственост, горепосочените имоти представляват: ¼ /една четвърт/ идеална част от ПАРЦЕЛ VI-2114 /шести, две хиляди сто и четиринадесети/, в квартал 183 /сто осемдесет и трети/, по плана на гр. Асеновград, състоящ се от 292 /двеста деветдесет и две/, при граници: ул. „Трети март“, ул. „Дандевел“, парцел VII – жилищно застрояване и то северната част, АПАРТАМЕНТ на първи жилищен етаж, състоящ се от две стаи, кухня, салон – холник, ниша и прилежаща ИЗБА под южната стая, със самостоятелен вход от външната циментова стълба, ВЕДНО с ¼ /една четвърт/ идеална част от общите части на сградата.
Още targimot.com

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Цар Иван Асен II“ № 73
73.0 м²
67 875 лв
30.03.17 г., 18:50
ИД 20168250400319 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 5 /пет/, апартамент 16 /шестнадесет/, с площ: 73,47 кв. м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.526.91.15.17, под обекта: 00702.526.91.15.11, над обекта 00702.526.91.15.21, стар идентификатор 00702.526.91.15.21, ведно с изба № 12 /дванадесет/, с площ 5,00 кв. м. /пет квадратни метра/, съгласно Договорна ипотека, вписана в СВ - Асеновград на 12.06.2012 г. под акт № 70, том 1, № от дв. вх. рег. 2404/12.06.2012 г., ведно с 3,54 % ид. ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.526.91.15, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.526.91.15 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-13502-30.10.2014 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, със застроена площ: 444 кв. м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 00702.526.91.15 е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 77 /седемдесет и седем/, с площ: 1875 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501716200, при съседи на поземления имот: 00702.526.154, 00702.526.142, 00702.526.90, 00702.526.86, 00702.526.89, 00702.526.88, 00702.526.92, 00702.526.93 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/, находящ се в град Асеновград, бул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 4 /четвърти/, с площ от 73,47 кв.м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, самостоятелния обект попада в сграда № 15 /петнадесет/, в поземлен имот № 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна и кухня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 017, под обекта: 011, над обекта: 021, ведно с изба № 12 /дванадесет/, при граници: улица, коридор, Велеслава Н. Рангова, Ваклина Кръстева Чепаринова и 3,54 % ид.ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 67 875,00 лв. (шестдесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 30.03.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК
Още targimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Княз Борис I“ № 27, вх. „Б“, ет. 1, ап. № 5
113.0 м²
69 750 лв
30.03.17 г., 18:47
ИД 20158250400118 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.529.38.1.5 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем, точка, едно, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), ет. 1 (първи), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.529.38.1.4, под обекта: няма, над обекта: 00702.529.38.1.10, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 00702.529.38.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), със застроена площ: 445 кв. м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.38 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), с площ 497 кв. м. (четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501371700, при съседи 00702.529.76, 00702.529.37, 00702.529.41 – описание по кадастрална каррта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост представлява: недвижим имот, находящ се в гр. Асеновград, ЕКАТТЕ 00702, общ. Асеновград, обл. Пловдивска, на административен адрес: ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), вх. „Б“, ет. 1 (първи), ап. № 5 (пет), подробно индивидуализиран по-долу съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, а именно: апартамент № 5 (пет), представляващ „самостоятелен обект в сграда“ № 00702.529.38.1.5 (нула, нула, седемстотин и две, точка, петстостин двадесет и девет, точка, тридесет и осем, точка, едно, точка, пет), разположен на I (първия) етаж, вход „Б“, в обема на сграда № 1 (едно), построена в поземлен имот № 00702.529.38 (нула, нула, седемстотин и две, точка, петстостин двадесет и девет, точка, тридесет и осем), с предназначение „жилище, апартамент“, със застроена площ на същия от 113,21 кв. м. (сто и тринадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), при граници: на етажа – апартамент № 4 (самостоятелен обект в сграда 00702.529.38.1.4), отгоре – апартамент № 10 (самостоятелен обект в сграда 00702.529.38.1.10), отдолу – избени помещения; заедно с изба № 20 (двадесет), със застроена площ 12,00 кв. м. (дванадесет квадратни метра), разположена в сутерена на същата сграда, при граници (съседи): улица, вътрешен двор, коридор и изба на Никола Василев; заедно със съответстващите по силата на чл. 38 от Закона за собствеността 5.37 % (пет цяло и тридесет и седем стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на на 69 750 лева (шестдесет и девет хиляди седемстотин и петдесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД местност „Переклийка“, р-н Горни Воден
1300.0 м²
9 750 лв
16.02.17 г., 18:45
ИД 20168250400420 - Поземлен имот с идентификатор 99087.19.44 (девет, девет, нула, осем, седем, точка, едно, девет, точка, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: местност „Переклийка“, р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, площ: 1300 кв.м. (хиляда и триста квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, номер по предходен план 019044, при съседи: 99087.19.45, 99087.19.134, 99087.19.41, 99087.19.42, 99087.19.43, 99087.19.122, 99087.19.121. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 9 750 лева (девет хиляди седемстотин и петдесет лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484 във връзка с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК
Още targimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ж.к. "Изток" бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 12
87.0 м²
63 000 лв
15.02.17 г., 18:09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.520.13.6.12 / нула нула седемстотин и две, точка петстотин и двадесет, точка тринадесет, точка шест, точка дванадесет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Асеновград, ЖК ИЗТОК , бл.2, вх.Б, ет.2, ап.12 /дванадесет/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 6 / шест /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.520.13, с предназначение на обекта - Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ от 86.69 кв.м / осемдесет и шест цяло и шейсет и девет стотни квадратни метра/, ВЕДНО с прилежащите части : избено помещение № 6 с площ от 7.02 кв.м и 3.577 % идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 00702.520.13.6.11, под обекта - 00702.520.13.6.6 и над обекта - 00702.520.13.6.18
Още targimot.com

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Цар Иван Асен II" № 72, ет. 3, ап. Б
90.0 м²
46 560 лв
7.02.17 г., 14:46
ИД 20158250400315 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.525.103.1.5 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, пет, точка, едно, нула, три, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-214/31.05.2006 г. на Началник на СК - Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 72 /седемдесет и две/, ет. 3 /трети/, ап. Б /буква „Б“/, с площ: 90,04 кв. м. /деветдесет цяло и четири стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 00702.525.103.1.4, под обекта – 00702.525.103.1.3, над обекта – 00702.525.103.1.6, 00702.525.103.1.7, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.525.103.1 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, пет, точка, едно, нула, три, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 72 /седемдесет и две/, със застроена площ: 157 кв. м. /сто петдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение – жилищна сграда - еднофамилна, която сграда с идентификатор 00702.525.103.1, е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.525.103 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, пет, точка, едно, нула, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-214/31.05.2006 г. на Началник на СК - Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 72 /седемдесет и две/, с площ: 252 кв. м. /двеста петдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 3467, квартал: 281, парцел: VI-3467, при съседи на поземления имот: 00702.525.180, 00702.525.102, 00702.525.100, 00702.525.142, ведно със съответните идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.525.103.1, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, върху поземлен имот с идентификатор 00702.525.103 – който недвижим имот съгласно акт за собственост съставлява: Апартамент „Б“ /буква Б/, представляващ самостоятелен обект с идентификационен № 00702.525.103.1.5 /нула нула седем нула две точка пет две пет точка едно нула три точка едно точка пет/, с предназначение жилище, апартамент, находящ се в югозападната част на втори жилищен етаж от двуетажна с партерен и мансарден етаж жилищна сграда с идентификационен № 00702.525.103.1 /нула нула седем нула две точка пет две пет точка едно нула три точка едно/, съгласно кадастралната карта на гр. Асеновград, одобрена със заповед № 300-5-52 от 08.07.2004 г. на ИД на АК, изменена със заповед № КД-14-16-214 от 31.05.2006 г., който апартамент е въведен в експлоатация съгласно Удостоверение № 10 от 28.01.2004 г. на община Асеновград, и се състои от: входно преддверие, дневна с кът за готвене, хранене и сядане, второстепенно преддверие, две спални, балкон и санитарен възел, със застроена площ от 95,89 кв. м. /деветдесет и пет цяло осемдесет и девет стотинки квадратни метра/, като в тази квадратура се включва и част от стълбищната клетка, и с площ от 86 кв. м. /осемдесет и шест квадратни метра/ съгласно схема № 453 от 08.06.2006 г. на АК, при граници: на етажа – 004, под обекта – 003, над обекта – 006 и 007, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, върху имот с идентификационен № 00702.525.103 /нула нула седем нула две точка пет две пет точка едно нула три/. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 46 560 лв. /четиридесет и шест хиляди петстотин и шестдесет лева/, съставляваща 80% от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Преслав" 5, ет. 2
118.0 м²
50 250 лв
16.01.17 г., 18:26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.514.107.3.2 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем, точка, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-204/08.05.2008г. на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Преслав“ № 5 (пет), етаж 2 (втори), който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.514.107 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно) с площ от 110.00 кв.м. (сто и десет квадратни метра), ведно с прилежащи части: пристройка с площ от 7.50 кв.м. (седем цяло и петдесет стотни квадратни метра); ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 00702.514.107.3.1 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем, точка, три, точка, едно); над обекта: няма, стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ съгласно документи за собственост и представена строителна документация представлява реализирано отстъпено право на надстрояване и пристрояване на обект, представляващ втори жилищен етаж, надстроен върху съществуваща „Едноетажна с призем жилищна сграда 01-МЖ“ с площ от 79.00 кв.м.(седемдесет и девет квадратни метра), построена в поземлен имот с идентификатор № 00702.514.107 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем) по кадастралната карта на гр.Асеновград и който самостоятелен обект съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 121/29.11.2010г. на Община Асеновград представлява ''Пристройка и надстройка на жилищна сграда'', находящ се в урегулиран поземлен имот I-1234, кв. 95 по плана на гр. Асеновград област Пловдив.
Още targimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Спортист" № 58
103.0 м²
49 650 лв
19.01.17 г., 13:17
Самостоятелен обект с идентификатор 00702.529.130.1.1 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, едно, три, нула, точка, едно, точка, едно/, по КК и КР, одобрени със Заповед №300‑5‑52/08.07.2004г. на ИД на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: гр. Асеновград, ул. „Спортист“ № 58 /петдесет и осем/, ет.1(първи), който обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.529.130 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, едно, три, нула/, с предназначение на СО: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, с площ по кадастрална схема от 103 кв.м. (сто и три квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта СО с ид‑р 00702.529.130.1.2, ВЕДНО с 1/3 /една трета/ идеална част от тавана и от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 00702.529.130, представляващ УПИ XIV‑3774, кв.321 по плана на гр.Асеновград.
Още targimot.com

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Сини връх" 5
104.0 м²
25 200 лв
11.01.17 г., 18:23
¼ / една четвърт / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.532.236 / нула нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Сини връх № 5, с площ по кадастрална карта 416 кв.м / четиристотин и шестнадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно позлване: ниско застрояване / до 10 – десет метра /, със стар идентификатор: 5491, квартал 16, парцел X-5491, при съседи: 00702.532.234, 00702.532.235, 00702.532.291, 00702.532.237, 00702.532.231, 00702.532.23, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.532.236.1.7 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, точка едно, точка седем / по кадастралните карта и регистри на гр.Асеновград, одобрени със Заповед 300 – 5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед КД – 14-16-143/21.03.2007г на Началник на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр.Асеновград, ул.“ Сини връх „ № 5, ет.3, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.532.236, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра / ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и ведно с ½ идеална част от тавана на сградата, помещението под стълбите, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 00702.532.236.1.5, 00702.532.236.1.4 и 00702.532.236.1.6 и над обекта - няма , ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.532.236.1.4 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, точка, едно, точка, четири/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта, засягащо самостоятелния обект: заповед КД-14-16-143 / 21.03.2007г. на началника на СГКК Пловдив, адрес на имота: град Асеновград, п.к. 4230, ул.Сини връх № 5, ет.2, който самостоятелн обект се намира в сграда 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.532.236 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест /, предназначение: гараж в сграда с площ 12 / дванадесет / квадратни метра, при съседи самостоятелни обекти с в сградата: на същия етаж: 00702.532.236.1.5, 00702.532.236.1.6, под обекта: 00702.532.236.1.2, 00702.532.236.1.1, над обекта: 00702.532.236.1.7, ведно със съответните идеални части на сградата ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 00702.532.236.3 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, точка, три /, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор, адрес на сградата: град Асеновград, п.к. 4230, ул.Сини връх № 5, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 00702.532.236 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, предназначение: селскостопанска сграда, със застроена площ 36кв.м / тридесет и шест / квадратни метра, брой етажи: един
Още targimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Капитан Андреев" 7, ет. 2
82.0 м²
57 000 лв
30.12.16 г., 18:01
12,60% /дванадесет цяло и шестдесет стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.525.82 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-426 / 05.08.2008г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, с площ: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3447, квартал: 280, парцел: IV-3447, съседи: 00702.525.180, 00702.525.83, 00702.525.81, 00702.525.80, 00702.525.89, 00702.525.88, 00702.525.87, 00702.525.86, ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.525.82.5.5 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две, точка, пет, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-426 / 05.08.2008г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, ет. 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.525.82, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 81.62 кв.м. /осемдесет и един кв.метра и шестдесет и два кв.дециметра/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.525.82.5.6, под обекта: 00702.525.82.5.4, 00702.525.82.5.3, над обекта: 00702.525.82.5.7, стар идентификатор: няма. Съгл. нот.акт № 101, том 14 от 04.12.2007г. имотът представлява: 12,60% /дванадесет цяло и шестдесет стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.525.82 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две/ по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар номер: пл. № 3447 /три хиляди четиристотин четиридесет и седем/, кв. 280 /двеста и осемдесети/, парцел: IV-3447, съседи: № 525.80, № 525.81, № 525.180, № 525.83, № 525.86, № 525.87, № 525.88, ВЕДНО с АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се на II – втори етаж, на кота +2.75, със застроена площ: 81.62 кв.м. /осемдесет и един кв.метра и шестдесет и два кв.дециметра/, състоящ се от коридор, дневна, две спални, баня, тоалетна, тераса, при граници: двор, стълбище и апарт. № 4, апарт. № 1, отгоре: апарт. № 5, ведно с 12.12% /дванадесет цяло и дванадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, съставляващи 9.21 кв.м. /девет кв.метра и двадесет и един кв.дециметра/, ведно с ИЗБА № 3 /три/, находяща се на сутеренния етаж, кота -2.60, със застроена площ: 16.72 кв.м. /шестнадесет кв.метра и седемдесет и два кв.дециметра/, при граници: двор, изба № 2, коридор, гараж № 1, ведно с 2.48% /две цяло четиридесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части, съставляващи 1.89 кв.м. /един кв.метра и осемдесет и девет кв.дециметра/, изградени в жилищна сграда с гаражи, която е изградена в описания по-горе поземлен имот съгласно инвестиционен проект, одобрен на 16.01.2007г. от главен архитект на Община Асеновград и разрешение за строеж № 9 / 16.01.2007г.
Още targimot.com
73.0 м²
60 300 лв
11.01.17 г., 18:26
ИД № № 20168250400319 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 5 /пет/, апартамент 16 /шестнадесет/, с площ: 73,47 кв. м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.526.91.15.17, под обекта: 00702.526.91.15.11, над обекта 00702.526.91.15.21, стар идентификатор 00702.526.91.15.21, ведно с изба № 12 /дванадесет/, с площ 5,00 кв. м. /пет квадратни метра/, съгласно Договорна ипотека, вписана в СВ - Асеновград на 12.06.2012 г. под акт № 70, том 1, № от дв. вх. рег. 2404/12.06.2012 г., ведно с 3,54 % ид. ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.526.91.15, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.526.91.15 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-13502-30.10.2014 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, със застроена площ: 444 кв. м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 00702.526.91.15 е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 77 /седемдесет и седем/, с площ: 1875 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501716200, при съседи на поземления имот: 00702.526.154, 00702.526.142, 00702.526.90, 00702.526.86, 00702.526.89, 00702.526.88, 00702.526.92, 00702.526.93 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/, находящ се в град Асеновград, бул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 4 /четвърти/, с площ от 73,47 кв.м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, самостоятелния обект попада в сграда № 15 /петнадесет/, в поземлен имот № 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна и кухня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 017, под обекта: 011, над обекта: 021, ведно с изба № 12 /дванадесет/, при граници: улица, коридор, Велеслава Н. Рангова, Ваклина Кръстева Чепаринова и 3,54 % ид.ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 60 300 лева (шестдесет хиляди и триста лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Христо Ботев" 2, ет. 3
91.0 м²
65 580 лв
3.11.16 г., 21:29
1/3 идеална част (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентнификатор 00702.519.4(нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири), находящ се в гр.Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к.4230, ул. „Христо Ботев“ №2(две); площ 129 кв.м. (сто двадесет и девет квадратни метра); Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план:2967(две, девет, шест, седем), квартал:208(двеста и осем), парцел:V-2967(пети римско - две, девет, шест, седем); Съседи: 00702.519.3, 00702.519.6, 00702.519.477, 00702.519.5, 00702.522.187, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.519.4.1.3 (нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири, точка, едно, точка, три), находяща се в гр.Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имоти: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Христо Ботев“ №2(две), ет. 3 (три); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземления имот с идентификатор 00702.519.4 (нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ: 91,00 кв.м. (деветдесет и един квадратни метра); Прилежащи части: съотв. ид.ч. от общите части на сградата; Ниво:1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 00702.519.4.1.2; Над обекта: няма; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83, том № 1, от 2008г., вписан в Служба по вписванията – гр.Асеновград под № от дв. вх. рег. 303/01.02.2008г., имотът представлява: 1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №00702.519.4 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири/ по кадастрална карта на гр.Асеновград, одобрена със Заповед №300-5-52 от 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра – гр. София, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с адрес: ул. „Христо Ботев“ №2/две/, с площ по кадастралната карта от 129,00 /сто двадесет и девет/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, и стар идентификатор: пл. №2967 /две хиляди деветстотин шестдесет и седем/, кв. 208 /двеста и осем/ п. V – 2967 /пети, тире, две хиляди деветстотин шестдесет и седем/, при граници на имота: ПИ №519.3, ПИ№519.477, ПИ №519.5, ПИ №519.6; ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с кадастрален №00702.519.4.1.3 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири, точка, едно, точка, три/ по кадастралната карта на гр. Асеновград, одобрена със Заповед №300-5-52 от 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра – гр. София, с адрес: ул. „Христо Ботев“ №2/две/, етаж 3 /три/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 /едно/, в поземлен имот №00702.519.4 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири/, с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастрален регистър от 91,00 /деветдесет и един/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 002 и над обекта – няма, неразделна част от обекта са: съответните идеални части от общите части на сградата, заедно с 1/3 /една трета/ идеални части от всички подобрения и приращения в описания по-горе имот..
Още targimot.com

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Цар Иван Асен II“ № 73, ет. 5, ап. 16
73.0 м²
75 375 лв
16.11.16 г., 19:21
ИД № 20168250400319 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 5 /пет/, апартамент 16 /шестнадесет/, с площ: 73,47 кв. м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.526.91.15.17, под обекта: 00702.526.91.15.11, над обекта 00702.526.91.15.21, стар идентификатор 00702.526.91.15.21, ведно с изба № 12 /дванадесет/, с площ 5,00 кв. м. /пет квадратни метра/, съгласно Договорна ипотека, вписана в СВ - Асеновград на 12.06.2012 г. под акт № 70, том 1, № от дв. вх. рег. 2404/12.06.2012 г., ведно с 3,54 % ид. ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.526.91.15, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.526.91.15 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-13502-30.10.2014 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, със застроена площ: 444 кв. м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 00702.526.91.15 е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 77 /седемдесет и седем/, с площ: 1875 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501716200, при съседи на поземления имот: 00702.526.154, 00702.526.142, 00702.526.90, 00702.526.86, 00702.526.89, 00702.526.88, 00702.526.92, 00702.526.93 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/, находящ се в град Асеновград, бул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 4 /четвърти/, с площ от 73,47 кв.м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, самостоятелния обект попада в сграда № 15 /петнадесет/, в поземлен имот № 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна и кухня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 017, под обекта: 011, над обекта: 021, ведно с изба № 12 /дванадесет/, при граници: улица, коридор, Велеслава Н. Рангова, Ваклина Кръстева Чепаринова и 3,54 % ид.ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 75 375 лева (седемдесет и пет хиляди триста седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Офис АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Цар Иван Асен II“ № 9
32.0 м²
29 844 лв
24.10.16 г., 13:54
ИД № 20148250400410 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.518.66.2.15 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, шест, шест, точка, две, точка, едно, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-922/03.06.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 9 (девети), ет. 4 (четвърти), предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.518.66.2.16, 00702.518.66.2.14, под обекта: 00702.518.66.2.9, над обекта: 00702.518.66.2.22, 00702.518.66.2.21, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, с посочен стар идентификатор на СОС 00702.518.66.1.15 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, шест, шест, точка, едно, точка, едно, пет), който СОС се намира в сграда с идентификатор 00702.518.66.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, шест, шест, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-922/03.06.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 9 (девети), застроена площ: 719 кв.м. (седемстотин и деветнадесет квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), предназначение: Сграда за култура и изкуство, с посочен стар идентификатор на сградата 00702.518.66.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, шест, шест, точка, едно), която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 00702.518.66 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, шест, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II”, площ: 973 кв.м. (деветстотин седемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект комплекс за битови услуги, номер по предходен план: 2179, квартал: 192, парцел: III-кино, съседи: 00702.518.69, 00702.518.108, 00702.518.64 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а по акт за собственост представлява – ОФИС № 9 (девети), изграден в „груб строеж“ – 63 % (шестдесет и три процента), представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.518.66.1.15 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, шест, шест, точка, едно, точка, едно, пет), ЕКАТТЕ 00702, находящ се в гр. Асеновград, обл. Пловдивска, ул. „Цар Иван Асен II“, ет. 4 (четвърти) и попадащ в сграда № 1 (едно), в поземлен имот с идентификатор 00702.518.66 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, шест, шест), с предназначение: за офис, с площ по документи: 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 016, 014, под обекта: 009, над обекта: 021, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата от правото на строеж върху мястото (Гореописаният имот е въведен в екслоатация с Удостоверение № 126/19.11.2008 г. на Община Асеновград). Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 29844 лева (двадесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК.
Още targimot.com

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Цар Иван Асен II"93, вх. А, ет.3, ап. 4
113.0 м²
45 000 лв
24.10.16 г., 14:47
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.531.188.7.12 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, сто осемдесет и осем, точка, седем, точка дванадесет/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта, засягащо самостоятелния обект: заповед КД-14-16-303 /12.02.2010 г. на началника на СГКК Пловдив, адрес на имота: град Асеновград, п.к. 4230, ул. Цар Иван Асен II, № 93, вх. А, ет. 3, ап. 4, съгласно Схема № 20182 / 13.07.2010 г. на СГКК Пловдив, а съгласно нотариален акт № 113, т. X, дело 3056 / 1997 г. на нотариус при АРС на втори жилищен етаж, който самостоятелен обект се намира в сграда 7 /седем /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.531.188 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, сто осемдесет и осем/, предназначение: жилище, апартамент, с площ 112,98 кв.м / сто и дванадесет цяло и деветдесет и осем стотни/ квадратни метра, брой нива: едно, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.531.188.7.11, под обекта: 00702.531.188.7.6, над обекта: 00702.531.188.7.18, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 седем / при граници: стълбище, коридор, ул. Тутракан, Георги Гълъбов Тодоров, ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две при граници: коридор, тераса, стълбище, Георги Гълъбов Тодоров, ведно с 2,960 / две цяло деветстотин и шестдесет/ процента идеални части от общите части на сградата
Още targimot.com
1 2