Къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. Гоце Делчев № 39
450 м²
56,800 лв
2018-1-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, без издадена заповед за изменение в КККР, целият с площ от 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, с административен адрес ул. „Гоце Делчев“ № 39 (тридесет и девет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 789 (седемстотин осемдесет и девет), квартал 52 (петдесет и две), парцел V-789 (пет римско, тире, седемстотин осемдесет и девет арабско), при граници и съседи имоти с идентификатори: 00702.512.78, 00702.512.79, 00702.512.80, 00702.512.43, 00702.512.76 и 00702.512.75, ВЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, едно), със застроена площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение - Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, две), със застроена площ от 63 кв.м. (шестдесет и три квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение – Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, три), със застроена площ от 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение - Селскостопанска сграда, и ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77
Ощеtargimot.com

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД местност "Переклийка", р-н Горни Воден
2331 м²
15,660 лв
2018-1-3
ид 20168250400420 - Поземлен имот с идентификатор 99087.19.122 (девет, девет, нула, осем, седем, точка, едно, девет, точка, едно, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: местност „Переклийка“, р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, площ: 2331 кв.м. (две хиляди триста тридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), номер по предходен план 019122, при съседи: 99087.19.44, 99087.19.43, 99087.19.130, 99087.19.129, 99087.19.97, 99087.19.98, 99087.19.121, описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт, вписан в СВ – Асеновград, под акт № 118, том 4, вх. рег. № 4610 от 14.12.2005 г., гореописаният недвижим имот съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99087.019.122 /деветдесет и девет хиляди осемдесет и седем, точка, деветнадесет, точка, сто двадесет и две/, находящ се в кв. Горни Воден, гр. Асеновград, обл. Пловдивска, ЕКАТТЕ 99087, по кадастрална карта одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изпълнителния директор на АК. Площ по кадастрална карта: 2,331 дка – два декара триста тридесет и един кв.м. Трайно предназначение: Земеделска територия. Начин на трайно ползване: Овощни насаждения/терасирани/. Категория на земята при неполивни условия: девета, при съседи: Ов. Градина – тер. № 019.121 на Мария Петкова Вълева, Ов. Градина – тер. № 019.044 Временно общ. Асеновград, кв. Г. Воден, Изоставена нива № 019.043 на Милка Попиванова Георгиева, Изоставена нива № 019.002 на Елена Петрова Кузова и др.,Ов. Градина – тер. № 019.097 на Георги Костадинов Панов и Ов. Градина – тер. № 019.098 на насл. Иван Апостолов Кундаров. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни от крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостебленна растителност. Имотът попада в зона със замърсяване. Има ограничения в земеползването, отразени в сертификат. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 15 660,00 лева (петнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева), съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com
3260 м²
61,900
2018-1-10
КОД 14862. Парцел 3260м2 със статут автосалон и автосервиз на първа линия граничи с асфалтов път има проект за ограда с разрешение за строеж на оградата.
Ощеbazar.bg
720 м²
36,800
2018-1-10
КОД 14860. Два парцела по 720м2 с възможност за жилищно стройтелство с височина 10 метра в квартал Бялата воденица.
Ощеbazar.bg

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Александър Стамболийски" №48
134 м²
81,000 лв
2017-12-18
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, с посочена в документа площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадтартни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план 3747 /три хиляди седемстотин четиридесет и седем/, квартал: 45 /четиридесет и пет/, парцел: XV-242 /петнадесет римско двеста четиридесет и две арабско/, при граници/съседи: 00702.529.24, 00702.529.91, 00702.529.78, 00702.529.80, 00702.529.81, 00702.529.89, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90.1.1 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-271/19.07.2006г. на Началника на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, ет. 1 / първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), на ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 00702.529.90.1.2, с площ по документ 134 / сто тридесет и четири квадратни метра/, неразделна част са: 1/3 (една трета) идеална част от приземието, 1/3 (една трета) идеална част от тавана, 1/3 (една трета) идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата.; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 81000 лева /осемдесет и една хиляди лева/.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД кв. Долни воден,ул. „Ангел Кънчев” № 11
96 м²
10,368 лв
2017-11-21
И.Д.20158200400062-2015 г.½ ид. ч. (една втора идеална част) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 99088.503.383.1.3 (девет, девет, нула, осем, осем, точка, пет, нула, три, точка, три, осем, три, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н. Долни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК; последно изменение със Заповед КД-14-16-335/04.07.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив; с адрес на имота: Асеновград - Долни Воден, ул. „Ангел Кънчев” № 11 (единадесет), ет. 3 (трети); с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; с брой нива на обекта: 1 (едно); с посочена в документа площ: 96,00 кв. м. (деветдесет и шест квадратни метра), а по акт за собственост: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 99088.503.383.1.3 (девет, девет, нула, осем, осем, точка, пет, нула, три, точка, три, осем, три, точка, едно, точка, три), находящ се в Асеновград, кв. Долни Воден, ЕКАТТЕ: 99088, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта одобрена със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК; последно изменение със Заповед КД-14-16-335/04.07.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес: ул. „Ангел Кънчев” № 11, ет. 3, предназначение: жилище, апартамент. Неразделна част от обекта са: съответните идеални части от общите части на сградата. Обектът представлява незавършено строителство съгласно удостоверение № 94-Р-244/16.07.2008 г. на Община Асеновград до степен на завършеност 63% /шестдесет и три процента/,при съседни самостоятелни обекти в сградата: под обекта: 99088.503.383.1.2, а по акт за собственост: на същия етаж: няма, под обекта: 002, над обекта: няма, площ по кадастрален регистър: 96 кв. м. /деветдесет и шест кв. м./, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 99088.503.383.1 (девет, девет, нула, осем, осем, точка, пет, нула, три, точка, три, осем, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н. Долни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК; последно изменение със Заповед КД-14-16-335/04.07.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив; с адрес на сградата: Асеновград - Долни Воден, ул. „Ангел Кънчев” № 11 (единадесет), със застроена площ: 104 кв. м. (сто и четири квадратни метра); с брой етажи: 3 (три); с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, а по акт за собственост: самостоятелният обект попада в сграда № 1 (едно), която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 99088.503.383 (девет, девет, нула, осем, осем, точка, пет, нула, три, точка, три, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н. Долни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК; последно изменение със Заповед КД-14-16-335/04.07.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив; с адрес на имота: Асеновград - Долни Воден, ул. „Ангел Кънчев” № 11 (единадесет); с площ: 382 кв. м. (триста осемдесет и два квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.); с номер по предходен план: квартал: 45 (четиридесет и пети), парцел: ХХІV (двадесет и четири римско), а по акт за собственост: Поземлен имот № 99088.503.383 (девет, девет, нула, осем, осем, точка, пет, нула, три, точка, три, осем, три), при граници на поземления имот: 99088.503.382, 99088.503.485, 99088.503.384, 99088.503.385, 99088.503.386. На основание чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК определям начална цена, от която да започне публичната продан в размер 10 368 лв. (десет хиляди триста шестдесет и осем лева), съставляваща 90% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр. Асеновград, п.к 4230, ул. „Янтра“ № 3, ет. 5
89 м²
50,175 лв
2017-11-1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с площ от 88.51 (осемдесет и осем цяло и петдесет и една стотни) кв.м., с идентификатор № 00702.514.171.2.10 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, четири, точка, едно, седем, едно, точка, две, точка, едно, нула) по одобрената кадастрална карта на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1483/14.07.2010г. на началника на СГКК-Пловдив, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.514.171 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, четири, точка, едно, седем, едно), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, п.к 4230, ул. „Янтра“ № 3, ет. 5 , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: № 00702.514.171.2.7, 00702.514.171.2.9, 00702.514.171.2.8, над обекта: няма, който самостоятелен обект съставлява (описание по нот.акт) Апартамент № 10 (десет), на 5 (пети) подпокривен етаж, кота +10.75 (плюс десет цяло и седемдесет и пет стотни) метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, една спалня, баня, антре, кабинет, дрешник, килер и две тераси) ведно с 10,0986 % (десет цяло нула деветстотин осемдесет и шест процента) ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 18,70 (осемнадесет цяло и седемдесет) кв.м., ведно със съответното право на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, заедно с мазе № 3(три), находящо се на сутеренния етаж на същата сграда, на кота -2.70 (минус две цяло и седемдесет стотни) кв.м., със застроена площ от 10,94 (десет цяло деветдесет и четири) кв.м., при съседи: от две страни коридор, мазе № 4 (четири), мазе № 5 (пет), заедно с 1,2482 % (едно цяло и две хиляди четиристотин осемдесет и два) % ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 2,31 (две цяло тридесет и една стотни) кв.м., ведно със съответното право на строеж върху мястото.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД местност "Переклийка", р-н Горни Воден
2331 м²
17,400 лв
2017-10-10
ид 20168250400420 - Поземлен имот с идентификатор 99087.19.122 (девет, девет, нула, осем, седем, точка, едно, девет, точка, едно, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: местност „Переклийка“, р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, площ: 2331 кв.м. (две хиляди триста тридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), номер по предходен план 019122, при съседи: 99087.19.44, 99087.19.43, 99087.19.130, 99087.19.129, 99087.19.97, 99087.19.98, 99087.19.121, описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт, вписан в СВ – Асеновград, под акт № 118, том 4, вх. рег. № 4610 от 14.12.2005 г., гореописаният недвижим имот съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99087.019.122 /деветдесет и девет хиляди осемдесет и седем, точка, деветнадесет, точка, сто двадесет и две/, находящ се в кв. Горни Воден, гр. Асеновград, обл. Пловдивска, ЕКАТТЕ 99087, по кадастрална карта одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изпълнителния директор на АК. Площ по кадастрална карта: 2,331 дка – два декара триста тридесет и един кв.м. Трайно предназначение: Земеделска територия. Начин на трайно ползване: Овощни насаждения/терасирани/. Категория на земята при неполивни условия: девета, при съседи: Ов. Градина – тер. № 019.121 на Мария Петкова Вълева, Ов. Градина – тер. № 019.044 Временно общ. Асеновград, кв. Г. Воден, Изоставена нива № 019.043 на Милка Попиванова Георгиева, Изоставена нива № 019.002 на Елена Петрова Кузова и др.,Ов. Градина – тер. № 019.097 на Георги Костадинов Панов и Ов. Градина – тер. № 019.098 на насл. Иван Апостолов Кундаров. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни от крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостебленна растителност. Имотът попада в зона със замърсяване. Има ограничения в земеползването, отразени в сертификат. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 17 400,00 лева (седемнадесет хиляди и четиристотин лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484 във връзка с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Княз Борис I" № 27
113 м²
50,250 лв
2017-10-2
ид 20158250400118 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.529.38.1.5 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем, точка, едно, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), ет. 1 (първи), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.529.38.1.4, под обекта: няма, над обекта: 00702.529.38.1.10, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 00702.529.38.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), със застроена площ: 445 кв. м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.38 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), с площ 497 кв. м. (четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501371700, при съседи 00702.529.76, 00702.529.37, 00702.529.41 – описание по кадастрална каррта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост представлява: недвижим имот, находящ се в гр. Асеновград, ЕКАТТЕ 00702, общ. Асеновград, обл. Пловдивска, на административен адрес: ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), вх. „Б“, ет. 1 (първи), ап. № 5 (пет), подробно индивидуализиран по-долу съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, а именно: апартамент № 5 (пет), представляващ „самостоятелен обект в сграда“ № 00702.529.38.1.5 (нула, нула, седемстотин и две, точка, петстостин двадесет и девет, точка, тридесет и осем, точка, едно, точка, пет), разположен на I (първия) етаж, вход „Б“, в обема на сграда № 1 (едно), построена в поземлен имот № 00702.529.38 (нула, нула, седемстотин и две, точка, петстостин двадесет и девет, точка, тридесет и осем), с предназначение „жилище, апартамент“, със застроена площ на същия от 113,21 кв. м. (сто и тринадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), при граници: на етажа – апартамент № 4 (самостоятелен обект в сграда 00702.529.38.1.4), отгоре – апартамент № 10 (самостоятелен обект в сграда 00702.529.38.1.10), отдолу – избени помещения; заедно с изба № 20 (двадесет), със застроена площ 12,00 кв. м. (дванадесет квадратни метра), разположена в сутерена на същата сграда, при граници (съседи): улица, вътрешен двор, коридор и изба на Никола Василев; заедно със съответстващите по силата на чл. 38 от Закона за собствеността 5.37 % (пет цяло и тридесет и седем стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com
9425 м²
1,033,420 лв
2017-10-2
МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, местност „Света Марина“, улица „Бачковско шосе“ 1-ви километър, състоящ се от следните функционално обединени и обслужващи мелничния комплекс имущества: 1.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, с площ от 1 693 кв.м. (хиляда шестстотин деветдесет и три квадратни метра), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, местност „Света Марина“, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор – няма, с номер по предходен план – 024130 (нула, две, четири, едно, три, нула), при граници и съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.114 и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.45, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.130.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5- 52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 23 кв.м. (двадесет и три квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130 и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – селскостопанска сграда, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.130.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – промишлена сграда, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.130.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 62 кв.м. (шестдесет и два квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – складова база, склад, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.130.4 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 18 кв.м. (осемнадесет квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – селскостопанска сграда, ведно с построената в имота едноетажна стоманобетонна постройка, ведно с всички други подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130; 2.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.24.173 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, седем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, с площ от 2 130 кв.м. (две хиляди сто и тридесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, местност „Света Марина“, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор – няма, с номер по предходен план – 24.129 (две, четири, точка, едно, две, девет), при граници и съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор № 00702.24.153, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.152, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.104, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.150, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.114 и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.173.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, седем, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 413 кв.м. (четиристотин и тринадесет квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 3 (три), с предназначение на сградата – складова база, склад, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.173.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, седем, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – складова база, склад, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.173.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, седем, три, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 243 кв.м. (двеста четиридесет и три квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 3 (три), с предназначение на сградата – складова база, склад, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 00702.24.173.4 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, седем, три, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 56 кв.м. (петдесет и шест квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – селскостопанска сграда, ведно с всички подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.173; 3.) Сграда с идентификатор № 00702.24.131.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 192 кв.м. (сто деветдесет и два квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.5 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 136 кв.м. (сто тридесет и шест квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – складова база, склад, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.6 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 113 кв.м. (сто и тринадесет квадратни метра), стар идентификатор – 00702.24.131.5 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три едно, точка, пет), номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – складова база, склад, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.7 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – сграда за енергопроизводство, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.8 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 194 кв.м. (сто деветдесет и четири квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – складова база, склад, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.9 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 197 кв.м. (сто деветдесет и седем квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – складова база, склад, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.12 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение – промишлена сграда, която сграда е разположена в поземлен имоти с идентификатори № 00702.24.130 и № 00702.24.131 и принаделжи към поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, Сграда с идентификатор № 00702.24.131.4 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-323/25.06.2007г. на Началника на СГКК – град Пловдив, находяща се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: улица „Бачковско шосе“, със застроена площ на сградата от 272 кв.м. (двеста седемдесет и два квадратни метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 2 (два), с предназначение – административна, делова сграда, включваща следните самостоятелни обекти в сграда, нанесени в кадатралната карта и кадастралните регистри като Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.24.131.4.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 260 кв.м. (двеста и шестдесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес на обекта: улица „Бачковско шосе“, етаж 1 (едно), брой нива на обекта – 1 (едно), стар идентификатор – няма, с предназначение на обекта – за търговска дейност, при граници и съседи: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.24.131.4.2, и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.24.131.4.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, четири, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 260 кв.м. (двеста и шестдесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес на обекта: улица „Бачковско шосе“, етаж 2 (две), брой нива на обекта – 1 (едно), стар идентификатор – няма, с предназначение на обекта – за делова и административна дейност, при граници и съседи: на същия етаж – няма, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.24.131.4.1, над обекта – няма, 1/12 (една дванадесета) идеална част от Сграда с идентификатор № № 00702.24.131.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 358 кв.м. (триста петдесет и осем квадратни метра), с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 3 (три), с предназначение на сградата – промишлена сграда, 1/12 (една дванадесета) идеална част от Сграда с идентификатор № 00702.24.131.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-796/04.07.2012г. на Началника на СГКК – град Пловдив, със застроена площ от 196 кв.м. (сто деветдесет и шест квадратни метра), която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131 и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.173, като сградата принаделжи към поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, с административен адрес на сградата: улица „Бачковско шосе“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – административна, делова сграда, ведно със съответното на гореописаните сгради право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, ведно с 1/12 (една дванадесета) идеална част от имота, в който са разположени сградите, съставляващ Поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-47/08.01.2013г. на Началника на СГКК – град Пловдив, с площ от 5 602 кв.м. (пет хиляди шестстотин и два квадратни метра), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор – няма, с номер по предходен план – 025239 (нула, две, пет, две, три, девет), при граници и съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор № 00702.24.150, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.114, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.173, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130, поземлен имот с идентификатор № 00702.24.45 и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.43, ведно с 1/12 (една дванадесета) идеална част от всички подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131. 4.) Мелнична инсталация, разпложена в поземлен имот с идентификатор № 00702.24.131, както и в находящите се в имота сграда с идентификатор № 00702.24.131.1 и сграда с идентификатор № 00702.24.131.6, и поземлен имот с идентификатор № 00702.24.173, както и в находящите се в имота сграда с идентификатор № 00702.24.173.1 и сграда с идентификатор № 00702.24.173.3, и състояща се от следните компоненти: 1. Машина за почистване на зърно 50 т/час; 2. Зърночистачна машина Петкус 50 т/час; 3. Елеватор 25т/час, с дължина 15 метра; 4. Редлер 25 т/час, с дължина 12 метра; 5. Бис машина 12 т/час; 6. Триор 4,5т/час; 7. Триор 4,5т/час; 8. Шел машина 4,5т/час; 9. Шел машина 4,5т/час; 10. Овлажителна инсталация 7т/час; 11. Елеватор 10т/час, с дължина 15 метра; 12. Шнек 10т/час, с дължина 3,6 метра; 13. Елеватор 15т/час, с дължина 15 метра; 14. Шел машина; 15. Шел машина; 16. Шнек овлажнителен; 17. Елеватор 10т/час, с дължина 15 метра; 18. Елеватор 10т/час, с дължина 15 метра; 19. Мелничен валц 2-ен 250м Х 1м, марка „Бюлер“; 20. Пресяваща машина (турбина) - 2 бр; 21. Планзихтер 4 пасажа Х 12 рамки; 22. Троен шнек 3 Х 12 т/час, с дължина 15 метра; 23. Валцмашина 2-на лиц., марка „Бюлер“ 4 Х 250 мм; 24. Валцмашина 2-на лиц., марка „Бюлер“ 4 Х 250 Х 1000; 25. Планзихтер – чешки, 6 пасажа Х 16 рамки; 26. Валцмашина 2-на, марка „Бюлер“ 2000, 4 Х 250 Х 1м; 27. Валцмашина 2-на, марка „Бюлер“ 2000, 4 Х 250 Х 1м; 28. Валцмашина марка „Бюлер“ 2000, 4 Х 250 Х 1м; 29. Валцмашина марка „Бюлер“ 2000, 4 Х 250; 30. Валцмашина марка „Бюлер“ 2000, 4 Х 250; 31. Валцмашина (Румъния); 32. Планзихтер (чешки), 6 пасажа; 33. Грис машина – 2 бр.; 34. Ел. мотор, 2 бр. Х 17 kW I-ви шрот; 35. Ел. мотор, 2 бр. Х 15 kW II-ри шрот; 36. Ел. мотор, 2 бр. Х 15 kW III-ти шрот; 37. Ел. Мотор, 2 бр. Х 13 kW IV -ти и II-ри шрот; 38. Ел. мотор, 2 бр. Х 11 kW; 39. Ел. мотор, 2 бр. Х 9 kW; 40. Пропилер 2,5 т/час; 41. Очистител трици 2,5 т/час; 42. Пневмо установка, пневмо транспорт трици; 43. Вентилатор пневмо ситни трици ВУП; 44. Шнек брашно 10 т/час, с дължина 4,5м.; 45. Бункер брашно, 65 т. стоманен; 46. Бункер брашно, 55 т. стоманен; 47. Редлер 12 тона/час с клапи – 2 бр.; 48. Елеватор с височина 15м., 15 т/час; 49. Бункер 4,5т. с клапи; 50. Машина за почистване специална брашно; 51. Вентилатор; 52. Въздухов пневмотранспорт; 53. Пневмоустановка 55 kW; 54. Турбини - 12 бр. по 3,5 kW; 55. Въздушна филтърна система циклони; 56. Микродозатор; 57. Микродозатор праховидни материали; 58. Система за ситни трици; 59. Вентилаторна мелница (дробилка); 60. Главно силово ел. табло; 61. Ел.табло със защити и прекъсвачи; 62. Kos автоматично устройство; 63. Вентилатори за аспирация - 3 бр.; 64. Вентилатори циклонни; 65. Шнек с дължина 10м., 12т./час; 66. Кантар; 67. Миксери – 2бр.; 68. Ел. генератор 8 kW, трифазен; 69. Противопожарна инсталация; 70. Тарар аспиратор; 71. Вентилатори за аспирация - 3 бр.; 72. Бункер отсевки 4,5 тона; 73. Бункер-силоз ситни трици 4,5т; 74. Бункер 8 тона за 7 метра; 75. Опаковъчна автоматична машина – 2 бр.; 76. Силоз 18 тона, брашно пакет; 77. Машина за чували; 78. Моторредуктор; 79. Етилоптер; 80. Змейка транспортна; 81. Чувал машина; 82. Сеячна машина; 83. Валц цилиндри – 16бр.; 84. Шнек с дължина 8м., 8 т/час; 85. Етилоптер 9,2 kW; 86. Електромотори - 10бр.
Ощеtargimot.com

Къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. Гоце Делчев № 39
450 м²
53,250 лв
2017-9-4
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, без издадена заповед за изменение в КККР, целият с площ от 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, с административен адрес ул. „Гоце Делчев“ № 39 (тридесет и девет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 789 (седемстотин осемдесет и девет), квартал 52 (петдесет и две), парцел V-789 (пет римско, тире, седемстотин осемдесет и девет арабско), при граници и съседи имоти с идентификатори: 00702.512.78, 00702.512.79, 00702.512.80, 00702.512.43, 00702.512.76 и 00702.512.75, ВЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, едно), със застроена площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение - Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, две), със застроена площ от 63 кв.м. (шестдесет и три квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение – Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, три), със застроена площ от 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение - Селскостопанска сграда, и ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Александър Стамболийски" № 48
134 м²
90,000 лв
2017-8-22
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, с посочена в документа площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадтартни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план 3747 /три хиляди седемстотин четиридесет и седем/, квартал: 45 /четиридесет и пет/, парцел: XV-242 /петнадесет римско двеста четиридесет и две арабско/, при граници/съседи: 00702.529.24, 00702.529.91, 00702.529.78, 00702.529.80, 00702.529.81, 00702.529.89, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90.1.1 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-271/19.07.2006г. на Началника на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, ет. 1 / първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), на ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 00702.529.90.1.2, с площ по документ 134 / сто тридесет и четири квадратни метра/, неразделна част са: 1/3 (една трета) идеална част от приземието, 1/3 (една трета) идеална част от тавана, 1/3 (една трета) идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата.; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 90000 лева /деветдесет хиляди лева/.
Ощеtargimot.com

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. Индустриална
5566 м²
486,360 лв
2017-8-16
ид 20179110400516/2017 г. - Поземлен имот с идентификатор 00702.506.60 (нула нула седем нула две точка пет нула шест точка шест нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД -14-16-600/15.12.2009 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, Индустриална, с площ на поземления имот 5566 кв.м. (пет хиляди петстотин шестдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 8 по плана на ПЗ „Север“, парцел IX- стопанска дейност, при съседи на поземления имот: 00702.506.147, 00702.506.148, 00702.506.16, 00702.506.180, 00702.506.898, ведно с построената в гореописания поземлен имот сграда с идентификатор 00702.506.60.2 (нула нула седем нула две точка пет нула шест точка шест нула точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД – 14-16-466/28.07.2009 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата: гр. Асеновград, п.к. 4230, Индустриална, със застроена площ на сградата: 87 кв.м. (осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Александър Стамболийски" № 48
134 м²
90,000 лв
2017-8-22
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, с посочена в документа площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадтартни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план 3747 /три хиляди седемстотин четиридесет и седем/, квартал: 45 /четиридесет и пет/, парцел: XV-242 /петнадесет римско двеста четиридесет и две арабско/, при граници/съседи: 00702.529.24, 00702.529.91, 00702.529.78, 00702.529.80, 00702.529.81, 00702.529.89, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90.1.1 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-271/19.07.2006г. на Началника на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, ет. 1 / първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), на ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 00702.529.90.1.2, с площ по документ 134 / сто тридесет и четири квадратни метра/, неразделна част са: 1/3 (една трета) идеална част от приземието, 1/3 (една трета) идеална част от тавана, 1/3 (една трета) идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата.; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 90000 лева /деветдесет хиляди лева/.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Гоце Делчев" № 20а, ет.5, ап.7
58 м²
40,200 лв
2017-7-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.512.302.1.11 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, триста и две, точка, едно, точка, единадесет/, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-561/08.10.2009г. на началника на СГКК- Пловдив, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. Гоце Делчев № 20а, ет. 5, ап. 7, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.512.302 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, триста и две/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 58,26 кв.м. /петдесет и осем цяло и двадесет и шест кв.м./, прилежащи части: 7,297% /седем цяло двеста деветдесет и седем процента/ ид. части от общите части на сградата, ниво: 1/едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.512.302.1.12, под обекта: 00702.512.302.1.9, 00702.512.302.1.10, над обекта: няма, ВЕДНО с 18,83/258 /осемнадесет цяло и осемдесет и три стотни върху двеста петдесет и осем/ ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.512.302 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, триста и две/, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-213/31.05.2006г. на началника на СК- Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. Гоце Делчев № 20а/двадесет а/, площ: 258 кв.м. /двеста петдесет и осем кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10m/, номер по предходен план: квартал: 51 /петдесет и първи/, парцел: IX /девет римско/– общ., съседи: 00702.512.43, 00702.512.66, 00702.512.61, 00702.512.301. Жилището представлява входна част – антре – под – теракот, стени и таван – латекс, вдясно от входната врата – сухо помещение, обособено като перално помещение, от което се влиза в баня с тоалетна. Под и в двете помещения теракот, стени и таван – латекс. Ляво от входната врата – тераса, югоизточно изложение, под – теракот, с парапет, открита. Общото помещение съгласно акта за собственост е обособено с допълнително изградена стена с итонг, като е разделено на спално помещение с излаз на тераса, под – ламиниран паркет, стени и таван – латекс. Обособената всекидневна с кухня – под – ламиниран паркет, стени и таван – латекс, няма изход към терасата, има отделно пространство за гардероб тип – килер, закрито със завеса. Леки следи от влага в горен десет ъгъл на кухненската част. Жилището е с ПВЦ дограма, отопление – с климатик.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Гоце Делчев" № 20а, ет.5, ап.7
58 м²
40,200 лв
2017-7-11
Жилището представлява входна част – антре – под – теракот, стени и таван – латекс, вдясно от входната врата – сухо помещение, обособено като перално помещение, от което се влиза в баня с тоалетна. Под и в двете помещения теракот, стени и таван – латекс. Ляво от входната врата – тераса, югоизточно изложение, под – теракот, с парапет, открита. Общото помещение съгласно акта за собственост е обособено с допълнително изградена стена с итонг, като е разделено на спално помещение с излаз на тераса, под – ламиниран паркет, стени и таван – латекс. Обособената всекидневна с кухня – под – ламиниран паркет, стени и таван – латекс, няма изход към терасата, има отделно пространство за гардероб тип – килер, закрито със завеса. Леки следи от влага в горен десет ъгъл на кухненската част. Жилището е с ПВЦ дограма, отопление – с климатик.
Ощеtargimot.com

Магазин АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, ул. 6-ти Януари, ет.1
28 м²
30,000 лв
2017-6-15
СОС с идентификатор 00702.515.1.1.10, гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив По кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. На ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед:КД-14-16-591/25.11.2009Г. На НАЧАЛНИК НА СГКК-ПЛОВДИВ Адрес на имота: гр.Асеновград, ул. 6-ти Януари, ет.1, Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.515.1, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 28.39 кв.м. Прилежащи части ... Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 00702.515.1.1.11; 00702.515.1.1.8; 00702.515.1.1.9, под обекта: няма, Над обекта: 00702.515.1.1.21; 00702.515.1.1.22, Стар идентификатор: няма.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Цар Иван Асен II“ № 73
73 м²
54,300 лв
2017-6-22
ИД 20168250400319 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 5 /пет/, апартамент 16 /шестнадесет/, с площ: 73,47 кв. м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.526.91.15.17, под обекта: 00702.526.91.15.11, над обекта 00702.526.91.15.21, стар идентификатор 00702.526.91.15.21, ведно с изба № 12 /дванадесет/, с площ 5,00 кв. м. /пет квадратни метра/, съгласно Договорна ипотека, вписана в СВ - Асеновград на 12.06.2012 г. под акт № 70, том 1, № от дв. вх. рег. 2404/12.06.2012 г., ведно с 3,54 % ид. ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.526.91.15, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.526.91.15 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-13502-30.10.2014 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, със застроена площ: 444 кв. м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 00702.526.91.15 е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 77 /седемдесет и седем/, с площ: 1875 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501716200, при съседи на поземления имот: 00702.526.154, 00702.526.142, 00702.526.90, 00702.526.86, 00702.526.89, 00702.526.88, 00702.526.92, 00702.526.93 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/, находящ се в град Асеновград, бул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 4 /четвърти/, с площ от 73,47 кв.м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, самостоятелния обект попада в сграда № 15 /петнадесет/, в поземлен имот № 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна и кухня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 017, под обекта: 011, над обекта: 021, ведно с изба № 12 /дванадесет/, при граници: улица, коридор, Велеслава Н. Рангова, Ваклина Кръстева Чепаринова и 3,54 % ид.ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 54 300,00 лв. (петдесет и четири хиляди и триста лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул."Княгиня Евдокия" 16, вх. А, ет. 4
102 м²
89,250 лв
2017-6-26
Жилищен апартамент с площ от 102 кв.м /сто и два квадратни метра/, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.511.46.1.14 / нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка четиридесет и шест, точка четиринадесет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград, ул. „ Княгиня Евдокия „ № 16, вх.А, ет.4, попадащ в сграда № 1/едно/ в поземлен имот с идентификатор 00702.511.46 /нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка четиридесет и шест/, при граници: на същия етаж: 00702.511.46.1.13, под обекта: 00702.511.46.1.12, над обекта: 00702.511.46.1.16, ВЕДНО с изба № 8 /осем/, при граници:изба на Ангел Лапайчев, изба на Костадин и Цвета Велчеви, ВЕДНО с таванско помещение № 3/три/ при граници: таван на Костадин и Цвета Велчеви, таван на Калинка Димитрова, ВЕДНО с 1/8 /една осма/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху посочения поземлен имот, както и ГАРАЖ с площ 21 кв.м /двадесет и един квадратни метра/, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.511.46.1.2 / нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка четиридесет и шест, точка две/ по кадастрална карта на гр.Асеновград, , ул. „ Княгиня Евдокия „ № 16, ет.1, попадащ в сграда № 1/едно/ в поземлен имот 00702.511.46 /нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка четиридесет и шест/, при граници: на същия етаж: няма, под обекта: няма и над обекта: 00702.511.46.1.10, ведно със съответните идеални части от сградата и от правото на строеж върху посочения поземлен имот
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Княз Борис I“ № 27, вх. „Б“, ет. 1, ап. № 5
113 м²
55,800 лв
2017-6-22
ИД 20158250400118 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.529.38.1.5 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем, точка, едно, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), ет. 1 (първи), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.529.38.1.4, под обекта: няма, над обекта: 00702.529.38.1.10, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 00702.529.38.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), със застроена площ: 445 кв. м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.38 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, девет, точка, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), с площ 497 кв. м. (четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501371700, при съседи 00702.529.76, 00702.529.37, 00702.529.41 – описание по кадастрална каррта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост представлява: недвижим имот, находящ се в гр. Асеновград, ЕКАТТЕ 00702, общ. Асеновград, обл. Пловдивска, на административен адрес: ул. „Княз Борис I“ № 27 (двадесет и седем), вх. „Б“, ет. 1 (първи), ап. № 5 (пет), подробно индивидуализиран по-долу съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, а именно: апартамент № 5 (пет), представляващ „самостоятелен обект в сграда“ № 00702.529.38.1.5 (нула, нула, седемстотин и две, точка, петстостин двадесет и девет, точка, тридесет и осем, точка, едно, точка, пет), разположен на I (първия) етаж, вход „Б“, в обема на сграда № 1 (едно), построена в поземлен имот № 00702.529.38 (нула, нула, седемстотин и две, точка, петстостин двадесет и девет, точка, тридесет и осем), с предназначение „жилище, апартамент“, със застроена площ на същия от 113,21 кв. м. (сто и тринадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), при граници: на етажа – апартамент № 4 (самостоятелен обект в сграда 00702.529.38.1.4), отгоре – апартамент № 10 (самостоятелен обект в сграда 00702.529.38.1.10), отдолу – избени помещения; заедно с изба № 20 (двадесет), със застроена площ 12,00 кв. м. (дванадесет квадратни метра), разположена в сутерена на същата сграда, при граници (съседи): улица, вътрешен двор, коридор и изба на Никола Василев; заедно със съответстващите по силата на чл. 38 от Закона за собствеността 5.37 % (пет цяло и тридесет и седем стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 55 800,00 лева (петдесет и пет хиляди и осемстотин лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул."Велико Търново" 23
375 м²
75,000 лв
2017-6-13
9.214/100 (девет цяло двеста и четиринадесет хилядни върху сто) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.511.226 /нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест/; с адрес на имота: гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-52/08.07.2004г. /08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: КД – 14 -16-155/02.04.2008г. /02.04.2008г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ; Адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к.4230, ул. „Велико Търново“ №23 /двадесет и три/; Площ: 375 кв.м. /триста седемдесет и пет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбаницирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 m); Съседи: 00702.511.225, 00702.511.232, 00702.511.329, 00702.511.328, 00702.511.224, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.511.226.1.4 /нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест, точка, едно, точка, четири/, с адрес на имота: гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-52/08.07.2004г./08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: КД – 14 -16-155/02.04.2008г. /02.04.2008г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ; Адрес на имота: гр. Асеновград, п.к.4230, ул. „Велико Търново“, ет. 2 /две/; Самостоятелният обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.511.226 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест/; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива: 1 (едно); Посочена в документа площ: няма данни; Прилежащи части: няма данни; Ниво: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 00702.511.226.1.3; Под обекта: 00702.511.226.1.1; Над обекта: 00702.511.226.1.7; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на надвижим имот №111, том №5/2008г., вписан в Служба по вписванията Асеновград под № от дв. вх. рег. 2132/21.05.2008г. имотът представлява: 9.214/100 (девет цяло двеста и четиринадесет хилядни върху сто) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С И.Д. 00702.511.226 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест/, наподящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдивска по кадастралната карта, одобрена със заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на изп. директор на АГКК София, изменена със заповед № КД-14-16-155/02.04.2008г. на Началника на СГКК Пловдив, с адрес: ул. „Велико Търново“, с полщ по кадастралната карта 375 кв. м. /триста седемдесет и пет кв.м./, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор пл.№5440 (пет хиляди четиристотин и четиридесет), кв. 36 (тридесет и шест), п. II-5440 (втори – пет хиляди четиристотин и четиридесет), при съседи: 511.277, 511.232, 511.225, 511.224 ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С И.Д. 00702.511.226.1.4 /нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест, точка, едно, точка, четири/, находящ се в гореописания поземлен имот, самостоятелният обект попада в страда №1 (едно), изградена на груб строж, степен на завършеност 63% (шестдесет и три процента), в поземлен имот 00702.511.226 (нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и единадесет, точка, двеста двадесет и шест), площ по кадастралната карта 91.060 кв.м. /деветдесет и едно, цяло и шестдесет хилядни кв.м./, предназначение: жилище, апартамент, при граници: на същия етаж: самостоятелен обект с и.д. 003, под обекта: самостоятелен обект с и.д. 001, над обекта самостоятелен обект с и.д. 007, неразделна част от обекта са изба №4 (четири), с площ 10.23 кв.м.(десет цяло и двадесет и три стотни), при граници: изба №3 (три), изба №6(шест) и коридор, както и 1,098% (едно цяло и деветдесет и осем хилядни процента) от съответните идеални части от общите части на сградата.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД местност „Переклийка“, р-н Горни Воден
1300 м²
7,800 лв
2017-5-4
ИД 20168250400420 - Поземлен имот с идентификатор 99087.19.44 (девет, девет, нула, осем, седем, точка, едно, девет, точка, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: местност „Переклийка“, р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, площ: 1300 кв.м. (хиляда и триста квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, номер по предходен план 019044, при съседи: 99087.19.45, 99087.19.134, 99087.19.41, 99087.19.42, 99087.19.43, 99087.19.122, 99087.19.121. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 7 800,00 лева (седем хиляди и осемстотин лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД улица „Лозенград” № 13
126 м²
81,000 лв
2017-5-11
1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор № 00702.524.173 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три/, находящ се в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230 /четири хиляди двеста и тридесет/, улица „Лозенград” № 13 /тринадесет/, площ по кадастрална карта 458 кв.м. /четиристотин петдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията — урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: имот 3248 /три хиляди двеста четиридесет и осем/, квартал 277 /двеста седемдесет и седем/, парцел: XIII - 3248 /тринадесети - три хиляди двеста четиридесет и осем/, при съседи: 00702.522.185, 00702.524.174. 00702.524.172. 00702.524.155 и 00702.524.154; ВЕДНО с 1/2 /една втора/ идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.173.1.1 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230 /четири хиляди двеста и тридесет/, улица „Лозенград” № 13 /тринадесет/, етаж 1 /първи/, по кадастрална карта, а по нотариален акт представляващ ½ /една втора/ идеална част от приземието, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, с идентификатор на сградата № 00702.524.173.1, в поземлен имот № 00702.524.173, с предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, ниво 1 /едно/, с посочена в документа площ 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта: няма, над обекта 00702.524.173.1.2, неразделна част от обекта са съответните идеални части от общите части на сградата, включително тавана; ВЕДНО със Самостоятелен обект с идентификатор 00702.524.173.1.2 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три точка едно точка две/, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230. ул. „Лозенград” № 13 /тринадесет/, етаж 2 /втори/, по кадастрална карта, а по нотариален акт представляващ първи жилищен етаж, самостоятелният обект попада в сграда № 1 /едно/ в поземлен имот № 00702.524.173, с предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, ниво 1 /едно//с посочена в документа за собственост площ 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж няма, под обекта: 00702.524.173.1.1 и над обекта 00702.524.173.1.3. неразделна част от обекта са съответните идеални части от общите части на сградата, включително тавана; ВЕДНО със Сграда с идентификатор № 00702.524.173.3 /нула нула седемстотин и две точка петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три точка три/, находяща се в гр.Асеновград. община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230, улица „Лозенград” № 13 /тринадесет/, сградата е разположена в поземлен имот № 00702.524.173 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин двадесет и четири, точка сто седемдесет и три/, със застроена площ на сградата - 16 /шестнадесет/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, предназначение - хангар, депо, гараж, по кадастрална карта, а по нотариален акт представляващ гараж, построен в западната част на парцела, ведно със съответните за този гараж идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници за поземления имот, в който е разположена сградата: 00702.522.185, 00702.524.174. 00702.524.172. 00702.524.155 и 00702.524.154,
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Александър Стамболийски" № 48
134 м²
96,600 лв
2017-4-28
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, с посочена в документа площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадтартни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план 3747 /три хиляди седемстотин четиридесет и седем/, квартал: 45 /четиридесет и пет/, парцел: XV-242 /петнадесет римско двеста четиридесет и две арабско/, при граници/съседи: 00702.529.24, 00702.529.91, 00702.529.78, 00702.529.80, 00702.529.81, 00702.529.89, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90.1.1 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-271/19.07.2006г. на Началника на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, ет. 1 / първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), на ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 00702.529.90.1.2, с площ по документ 134 / сто тридесет и четири квадратни метра/, неразделна част са: 1/3 (една трета) идеална част от приземието, 1/3 (една трета) идеална част от тавана, 1/3 (една трета) идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата.; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 96600 лева /деветдесет и шест хиляди и шестстотин лева/.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Асеновград, за Асеновград