Земеделска земя Ветово

Ветово местност Татарски Лозя
1/4 ид.ч. (една четвърт) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - полска култура, находящ се в землището на гр. Ветово - Русенска област ... №093085 - на наследник на Велико Петров Ахмаков, имот № 000780 - на кметство Ветово, имот №093087 - на наследник на Иван Йорданов Катеринов и имот №093012 - на кметство Ветово
10.11.16 г., 23:47 targimot.com
583.0 м²
38,00 лв

Продава урегулирани поземлени имоти

Ветово Русе и област Ветово
Урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно застрояване и поземлени имоти – лозя и ниви, находящи се в гр. Мартен ... , гр. Ветово, гр. Сеново и с. Смирненски. Всичките упи са с лице на улица, като някои са ъглови и с лице на две улици ... . Има възможност за обединяване на две упи в едно. Всичките пи са от трета категория с лице на полски път. Има възможност за
2.04.16 г., 3:10 555.bg
1.0 м²
1,00 лв

Земеделска земя Смирненски

Смирненски местност Канлъ Бостан
КАНЛЪ БОСТАН, съставляващ имот № 018022 /осемнадесет хиляди и двадесет и две/ по плана за земеразделяне на землището на ... , община Ветово, област Русе, с площ 2,001 дка /два декара и един квадратни метра/, шеста категория, находящ се в местността ... селото, при граници /съседи/: имот № 000628 - Полски път на Община Ветово, имот № 018021 - овощна градина на Марийка
30.11.16 г., 19:04 targimot.com
2001.0 м²
1 080,00 лв
, Община Ветово, който имот е с неприложена регулация, с площ от 738 кв.м., а УПИ ХІХ е с площ от 831 кв.м. и е отреден за ... Поземлен имот № 501.665, за който е образуван УПИ ХІХ в кв. 55 по кадастралния план на с. Смирненски, ЕКАТТЕ 67578
1.11.16 г., 11:21 targimot.com
738.0 м²
3 418,00 лв

Тристаен апартамент Сеново

Сеново ул. Александър Стамболийски № 72
строеж върху общинска земятерен, представляващ УПИ Х в кв.19, при граници на терена: УПИ ІХ – общински, УПИ ХІ – общински ... полза на „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/“ ЕАД за обезпечаване на вземането – 71 050 лева. ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда със сутерен, находящ се в гр.Сеново, община Ветово, област Русе
30.10.16 г., 3:06 targimot.com
110.0 м²
21 510,00 лв