Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Цариброд” 7
плана на гр. Гоце Делчев действащ към 1983 г., ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.1756.1.2 ... жилищна сграда. Пордажбата е на ½ ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.1756, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
8.11.16 г., 21:18 targimot.com
103.0 м²
36 000,00 лв

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.„Герман Титов” № 9
. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, ет.2, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, посочена в ... регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на ... поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана
8.11.16 г., 13:13 targimot.com
72.0 м²
123 000,00 лв