Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. 21-ви век № 52, ет. 3, ап. Б 10,11
поземлен имот VI - 680 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин и осемдесет/; урегулиран поземлен имот IX ... Апартамент № Б 10, 11 /буква „Б", десет, единадесет/ с идентификатор 68134.1606.666.1.54, находящ се на III /трети ... 68134.1606.666, целият с площ от 687 /шестстотин осемдесет и седем/ квадратни метра, който имот съгласно документ за собственост
21.11.16 г., 21:31 targimot.com
146.0 м²
165 192,00 лв