Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ град Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. Ген. ГУРКО № 1, вх.Г, ет.1, ап.61
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 40422.505.1668.1.61 по кадастралната карта и кадастралните ... регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Кубрат, одобрени със Заповед РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителен директор ... на АГКК, с площ от 70.75 кв.м., с адрес на самостоятелния обект гр.Кубрат, ул. Ген. ГУРКО № 1, вх.Г, ет.1, ап.61
11.11.16 г., 21:11 targimot.com
71.0 м²
21 000,00 лв