Етаж от къща ТРЯВНА

ТРЯВНА ул. "Светушка" № 14
Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Трявна, ул. "Светушка" № 14 /четиринадесет ... . строителство в кв. 110 /сто и десет/ по плана на гр. Трявна, ул. „Светушка” №14 „а” /четиринадесет, буква „а”/ с площ от ... гр. Трявна, при граници: от три страни улици и пешеходна пътека. НАЧАЛНА ЦЕНА: 38 000 (тридесет и осем хиляди) лева.
24.10.16 г., 14:08 targimot.com
88.0 м²
38 000,00 лв