Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Люлин бл. 329 А, ет. 1
, на първи етаж, на кота +2,00 /плюс два/ м, с административен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329 „А“, съгласно ... МАГАЗИН № 8 (осем), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, в жилищната сграда, построена в УРЕГУЛИРАН ... и седми) по плана на гр. София, местност „Люлин 3“, с площ от 378 (триста седемдесет и осем) квадратни метра, при съседи
24.10.16 г., 14:19 targimot.com
14.0 м²
23 846,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община - Район "Триадица", съставляващ съгласно Заповед № РД-09-2-81 ... метра по документ за собственост, а по скица - с площ от 329 /триста двадесет и девет/ квадратни метра, от квартал 187а /сто ... осемдесет и седем "а"/ по плана на град София, местност "Южен парк", при съседи по скица: от север - имот с
14.11.16 г., 19:23 targimot.com
354.0 м²
25 500,00 лв

Етаж от къща РУСЕ

РУСЕ Алея Синчец № 4
сградата и от правото на строеж от 329/23220 кв.м. от източната страна, върху държавна земя, представляваща УПИ V-54, в ... проданта: 48 000 лв. Имотът е ипотекиран/договорна ипотека/ в полза на БАНКА ДСК - ЕАД, София за сумата от 55 000 лева.
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
40.0 м²
48 000,00 лв

Парцел Банкя

Банкя улица „Цар Симеон“ № 188
осемдесет и осем/, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI – 329 /шестнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста ... кадастър – гр. София, представлява поземлен имот с идентификатор 02659.2190.1004 /нула две шест пет девет, точка, две ... Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно
24.10.16 г., 13:45 targimot.com
959.0 м²
210 000,00 лв