Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Гущанов № 10
регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г.; с адрес на сградата: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов ... АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов“ № 10 (десет); площ: 705 (седемстотин и ... “Димитър Гущанов” /бивша ул. Винцети/, № 10 (десет), със застроена площ от 63,00 (шестдесет и три) кв.м, състояща се от
26.10.16 г., 20:16 targimot.com
63.0 м²
58 500,00 лв