Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Марица“ № 18
Пазарджик, ул. „Марица“ № 18 (осемнадесет), вх. А (буква „А“), ет. 8 (осми), ап. 30 (тридесет), с предназначение на СОС ... Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, представляващ АПАРТАМЕНТ № 30 (тридесет) с площ от 42.80 кв.м. (четиридесет и
18.11.16 г., 19:40 targimot.com
43.0 м²
14 349,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Петър Мусевич” № 57, ет. 2, ап. 2
Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на ... , област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес ... , община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с
8.12.16 г., 22:01 targimot.com
122.0 м²
69 000,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. БЕЛАСИЦА № 8
, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. / 28.10.2008 ... , петстотин и три, точка, четиристотин четиридесет и три, точка, едно, точка, пет), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ... на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БЕЛАСИЦА № 8, ет. 4, ап. 5, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно
8.12.16 г., 21:45 targimot.com
108.0 м²
54 960,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Пловдивска” № 70
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ от осеметажен блок Г, находящ се на ул. „Пловдивска” № 70, кв. 515 по плана на гр. Пазарджик ... , четити, точка, две, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г
8.12.16 г., 21:26 targimot.com
61.0 м²
21 600,00 лв

Къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Никифор П. Константинов“ № 6
, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземлениея имот: гр. Пазарджик ... кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ... РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Никифор П. Константинов
8.12.16 г., 19:37 targimot.com
309.0 м²
219 960,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 3, ап. 1
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18 – 97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК ... , последно изменение със заповед: 18-3899-21.05.2015 г. на Началника на СГКК Пазарджик с адрес на самостоятелния обект в сграда ... , точка, едно, нула, четири, точка, шест, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик
25.11.16 г., 20:35 targimot.com
127.0 м²
76 265,00 лв
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден ... сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хaн Крум“ № 3, на недвижими имоти собственост на длъжника по настоящото
22.11.16 г., 3:13 targimot.com
52.0 м²
5 550,00 лв
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден ... сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хaн Крум“ № 3, на недвижими имоти собственост на длъжника по настоящото
21.11.16 г., 19:38 targimot.com
700.0 м²
6 912,00 лв
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден ... сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хaн Крум“ № 3, на недвижими имоти собственост на длъжника по настоящото
21.11.16 г., 19:36 targimot.com
1067.0 м²
11 160,00 лв
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден ... сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хaн Крум“ № 3, на недвижими имоти собственост на длъжника по настоящото
21.11.16 г., 19:28 targimot.com
1410.0 м²
13 248,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. “Рила“№ 50
/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори ... / по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и ... върху мястото, а съгласно схема на АГКК- Пазарджик - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.598.1.7 по КК
16.11.16 г., 1:00 targimot.com
64.0 м²
27 375,00 лв

Земеделска земя ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД местността „Шарковото“
10450, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с площ от 3,739 дка (три декара и седемстотин тридесет и девет квадратни метра ... опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗПСЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Началната цена, от която ще
16.11.16 г., 0:21 targimot.com
3739.0 м²
175,00 лв

Земеделска земя ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД местността „Бустаньовица“
. Пазарджик, имот № 122020 (едно, две, две, нула, две, нула), при граници и съседи: имот № 122017 гора в зем. земи на насл. на ... , съгласно Закона за горите, Закона за ловното стопанство и други специални закони, съгласно чл. 18 от ЗВСГЗГФ; Началната
16.11.16 г., 0:20 targimot.com
2500.0 м²
843,00 лв
двадесет и седем точка сто четиридесет с шест/ по кадастралната карта на гр. Пазарджик, Област Пазарджик, одобрена със ... Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изп.директор на АГКК, местност ТАТАР МЕЗАР, с начин на трайно ползване: за дърводобивната ... четиридесет и шести/ по картата на възстановената собственост в землището на град Пазарджик., местността „Татар Мезар
11.11.16 г., 9:49 targimot.com
31.0 м²
10 377,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.”Васил Априлов” № 5
Самостоятелен обект в дванадесет етажна жилищна сграда- блок, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов“ № 5 ... четири цяло и шестдесет стотни/,състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения. Ведно с таванско помещение № 18 ... , гаражи и магазини, в кв. 415 по плана на гр. Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, при съседи на апартамента:изток-двор, запад-ап
9.11.16 г., 17:56 targimot.com
75.0 м²
30 495,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Пирдоп № 4, вх. А, ап. 4
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на имота: гр ... . Пазарджик, ул. Пирдоп № 4, вх. А, ап. 4. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с ... , изба №18, двор и апартамент №2, както и припадащите се 2.38 % ид. ч. /две цяло тридесет и осем стотни процента/ идеални
8.11.16 г., 22:18 targimot.com
98.0 м²
57 000,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Райко Алексиев“ № 4
, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ АПАРТАМЕНТ № 18 ... , пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл ... . Пазарджик, с административен адрес ул. „Райко Алексиев“ № 4 (четири), с площ на СОС от 55,73 кв.м. (петдесет и пет
8.11.16 г., 16:19 targimot.com
56.0 м²
7 509,00 лв

Къща Голямо Белово

Голямо Белово ул. "Юндола" №127-А
, община Белово, област Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 34 ... Белово, област Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 34/20.05.2011 ... , четири/ село Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
3.11.16 г., 17:55 targimot.com
77.0 м²
6 600,00 лв

Парцел Ракитово

Ракитово местността "Тупавиците"
, шест, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ракитово, община Ракитово, обл. Пазарджик ... , одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово, п.к.4640
2.11.16 г., 14:26 targimot.com
6000.0 м²
108 800,00 лв
Предлагаме за продажба втори етаж от къща в гр. Пазарджик в квартал Устрем с площ от 94 кв.м.(74 кв.м.+ пристройка 20 ... кв.м.) , с гараж 18 кв.м., голяма тераса (около 30 кв.м.) с изнесен кухненски бокс; двор 1/2 от 250 кв.м.; приземна стая
28.10.16 г., 18:34 bazar.bg
94.0 м²
68 500,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. ПЛОВДИВСКА № 99
, обл. Пазарджик. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г ... , петстотин и две, точка, хиляда триста двадесет и осем, точка, едно, точка, шестдесет и шест) гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ... на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ПЛОВДИВСКА № 99, ет. 11, ап. 66. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1
28.10.16 г., 16:13 targimot.com
65.0 м²
18 240,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Райко Алексиев“ № 29
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр ... . Пазарджик, ул. „Райко Алексиев“ № 29, ет. 7, ап. 21, самостоятелния обект се намира в сграда 1 (едно), разположена в поземлен
28.10.16 г., 16:13 targimot.com
69.0 м²
22 320,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. "Стоян Бакърджиев" № 5
, петстотин и три, точка, седемстотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, шест), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ... , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ... . Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТОЯН БАКЪРДЖИЕВ (ПЛАКАЛНИЦА) № 5, ет. 1, самостоятелния обект се намира в сграда № 5
28.10.16 г., 16:11 targimot.com
42.0 м²
22 740,00 лв

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г ... карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42 ... , точка, четири, пет, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
1561.0 м²
50 281,00 лв

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на ... кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на ... карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
1827.0 м²
47 597,00 лв