Парцел МОНТАНА

МОНТАНА ул."Веренишка"№97А
сградата: гр.Монтана, ул. »Веренишка» № 97-97А с площ 678 кв.м., трайно предназначение: Урбанизирана с начин на трайно ... - 1/3 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 48489.9.110 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана
25.11.16 г., 19:32 targimot.com
678.0 м²
6 982,00 лв