Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. "Ракла" № 26 , ет.1
със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул ... . „Ракла” № 26, целият с площ по документ: 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, а по ипотека 475 кв.м ... имот с идентификатор 41112.504.6 издадена от СГКК гр. Кюстендил/. Имота е ипотекиран в полза на „БАНКА ДСК" ЕАД ФЦ
24.10.16 г., 14:11 targimot.com
107.0 м²
55 440,00 лв