Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Алеко" № 3, вх.1, ет.2, ап.2
АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул."Алеко” № 3, с Площ: 409 кв.м. /четиристотин и девет квадратни метра ... -56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Алеко” № 3, вход 1 /едно ... , обект две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5
24.10.16 г., 14:09 targimot.com
78.0 м²
38 540,00 лв