Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Цар Иван Асен II“ № 73, ет. 5, ап. 16
регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния ... директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 5 /пет/, апартамент 16 ... - Асеновград на 12.06.2012 г. под акт № 70, том 1, № от дв. вх. рег. 2404/12.06.2012 г., ведно с 3,54 % ид. ч. /три цяло и
16.11.16 г., 19:21 targimot.com
73.0 м²
75 375,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, с адрес на имота : кв. Долни Воден, ул.„Христо Анастасов № 14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 99088.503.381.4.1 (девет девет нула осем осем точка пет нула три точка три осем едно точка четири точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на изпълнителен директор на АК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1907/25.11.2013 г. на началник на СГКК – Пловдив, находящ се в сграда № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 99088.503.381 (девет девет нула осем осем точка пет нула три точка три осем едно), находящ се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, с адрес на имота : кв. Долни Воден, ул.„Христо Анастасов № 14 (четиринадесет), с предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, с брой нива на обекта – 1 (едно), с площ от 84 кв.м. (осемдесет и четири квадратни метра), при граници и съседи: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 99088.503.381.4.2, ведно с ½ ид.ч. (една втора идеална част) от приземието, ведно със съответните идеални части от тавана и от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
16.11.16 г., 0:28 targimot.com
84.0 м²
37 170,00 лв

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, ул. „Гонда Вода“ № 10, вх. В, ет.4, ап. 6
. четири нула/, по Кадастралната карта на гр. Асеновград, одобрена със заповед № 300-5-52/2004 г. на ИД на АК, адрес
11.11.16 г., 20:17 targimot.com
155.0 м²
50 100,00 лв

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр. Асеновград, ул. „ Цар Иван Асен II ” № 127
съгласно акт за собственост с площ от 1983 кв.м. /хиляда деветстотин осемдесет и три квадратни метра/, съставляваща ... кадастрална карта на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с ЕКАТТЕ 00702 /седемстотин и две/, съгласно ... административен адрес: гр. Асеновград, ул. „ Цар Иван Асен II ” № 127 / сто двадесет и седем / , община Асенов-град
11.11.16 г., 19:19 targimot.com
1975.0 м²
408 079,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Христо Ботев" 2, ет. 3
; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к.4230 ... заповед за изменение в КККР; Адрес на имоти: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Христо Ботев“ №2(две), ет. 3 (три ... , точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири), находящ се в гр.Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; по
3.11.16 г., 21:29 targimot.com
91.0 м²
65 580,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Спортист" 58
Предишни търгове на този имот
28.10.16 г., 17:55 targimot.com
187.0 м²
103 050,00 лв

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Сини връх" 39
, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със ... Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул ... -4827 при съседи: имот № 532.281 – улица на Община Асеновград, имот № 532.95 – двор на Веселин Стоянов и др., имот
27.10.16 г., 22:49 targimot.com
79.0 м²
91 100,00 лв
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Асеновград площ: 1347 кв.м ... ., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен ... /08.07.2004г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес
26.10.16 г., 12:40 targimot.com
1347.0 м²
127 880,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. Баделема 5,ет.1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.176.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителния директор на АК, посладно изменение със заповед : КД-14-16-218/24.04.2007г на началника на СК-Пловдив, адрес на имота: гр.Асеновград, п.к.4230, ул. Баделема 5,ет.1, находящ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.524.176, предназначение на самастоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, с площ: 80,00кв.м., прилежащи части : тавански стаи № 10,№ 11, № 12 и съответните идеални части от общите части на сградата.
26.10.16 г., 12:32 targimot.com
80.0 м²
38 976,00 лв

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Цар Иван Асен II"93, вх. А, ет.3, ап. 4
тридесет и едно, точка, сто осемдесет и осем, точка, седем, точка дванадесет/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, по ... кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед ... самостоятелния обект: заповед КД-14-16-303 /12.02.2010 г. на началника на СГКК Пловдив, адрес на имота: град Асеновград, п.к. 4230
24.10.16 г., 14:47 targimot.com
113.0 м²
45 000,00 лв

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Княз Борис I" 2, ет. 4, ап. 13
и три, точка, четири, точка двадесет и шест /, находящ се в гр. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастрална карта и ... / 17.01.2006 г. на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес: град Асеновград, п.к. 4230, ул. Княз Борис I, № 2, ет. 4, ап.13, който ... , нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, сто тридесет и три /, с предназначение: за жилище
24.10.16 г., 14:35 targimot.com
112.0 м²
51 750,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул.''Александър Стамболийски'' №57
пет две девет точка едно пет осем/, находящ се в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастралната карта ... изменение със заповед- няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр.Асеновград, п.к. 4230, ул ... /, находящ се в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри
24.10.16 г., 14:14 targimot.com
82.0 м²
51 750,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Сини връх" 5
, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, съгласно ... кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 ... / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Сини връх № 5, с площ по
24.10.16 г., 14:09 targimot.com
104.0 м²
31 500,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Преслав" 5, ет. 2
обект съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 121/29.11.2010г. на Община Асеновград представлява ''Пристройка ... , едно нула седем, точка, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, община ... Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение
24.10.16 г., 14:07 targimot.com
118.0 м²
62 400,00 лв

Офис АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Цар Иван Асен II“ № 9
. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 9 (девети), ет. 4 (четвърти), предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива ... на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителен директор на ... , шест, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив
24.10.16 г., 13:54 targimot.com
32.0 м²
29 844,00 лв

Стая АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. Хан Крум №: 1,ет.1,
/08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НАни метра/ АК, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Хан Крум №: 1,ет.1
24.10.16 г., 13:40 targimot.com
12.0 м²
3 661,00 лв

Стая АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД Хан Крум №: 1
/08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Хан Крум №: 1,ет.1, който
24.10.16 г., 13:35 targimot.com
12.0 м²
2 250,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Капитан Андреев" 7, ет. 2
. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК ... . Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, с площ: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5
24.10.16 г., 13:34 targimot.com
82.0 м²
71 250,00 лв
Асеновград и на около 210 км от София. Районът около комплекса има карстов характер с много пещери, разнообразен релеф ... декоративно керамично пано, рецепция, 5 двойни стаи, 3 стаи за персонала, 80 местен бар, 150 местен ресторант с 25 местна ... общ санитарен възел на етажа и стая за персонала. Между първия и втория етажи има 2 зали със собствени тераси, като по
25.03.16 г., 14:38 icbproperties.com
550.0 м²
565 000,00 €
Агенцията е с ексклузивни права за продажбата на този имот. Представяме Ви Хостел / дом за стари хора/ разположен на ... целия трети етаж в луксозна сграда в центъра на Асеновград. Хостела се състои от пет помещения с квадратури както следва
30.11.16 г., 12:59 bazar.bg
575.0 м²
316 250,00 €
Агенцията е с ексклузивни права за продажбата на този имот. Представяме Ви Кафе Казино в топ центъра на Асеновград ... разрешителни за работа. За подробна информация и огледи на имота моля позвънете на 0876140026 Мария.
30.11.16 г., 12:58 bazar.bg
289.0 м²
350 000,00 €
Представяме Ви заведение на главният път между Асеновград и Бачково ' Високата пещ' Агенцията е с ексклузивни права за ... продажбата на този имот. За подробности относно офертата моля свържете се с нас 0876140026 Мария
30.11.16 г., 12:58 bazar.bg
3978.0 м²
1 000 000,00 €
Агенцията е с ексклузивни права за продажбата на този имот. Представяме Ви имот в индустриална зона Асеновград със ... нива РЗП - 480кв.м.;шоу рум на две нива 186кв.м.; парцел 7438кв.м. За подробна информация и огледи на имота моля свържете се с нас 0876140026 Мария
30.11.16 г., 12:58 bazar.bg
7438.0 м²
2 050 000,00 €
предложение за продажба на стаи за гости и дворно място, с топ локация в централната пешеходна зона на Асеновград, в ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... . Градината създава условия за приятна и задушевна атмосфера далеч от шумните улици, сред естествена растителност от
25.11.16 г., 13:47 bazar.bg
219.0 м²
160 000,00 €
Оферта 203557 Предлагаме за продажба 100 кв. м. нов напълно довършен етаж от къща в кв. Метоха в гр. Асеновград
25.11.16 г., 9:00 bazar.bg
100.0 м²
97 920,00 лв

Двустаен, 67m 2 (продажба)

гр.Асеновград, общ. Асеновград Клиентски център
град Асеновград се намира в Южна България, на 15 км от втория по големина град за нашата страна - Пловдив и на 165 км от ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... homes.bg. Референтен номер: Plv 3771 Тел: 0882 817 474, 032 586 956 Отговорен брокер: Петър Петаларев Представяме за
25.11.16 г., 4:33 homes.bg
67.0 м²
26 076,00 €
град Асеновград се намира в Южна България, на 15 км от втория по големина град за нашата страна - Пловдив и на 165 км от ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Plv 3771 Тел: 0882 817 474, 032 586 956 Отговорен брокер: Петър Петаларев Представяме за
24.11.16 г., 20:52 bazar.bg
2 стаи
67.0 м²
26 076,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... интересно бизнес предложение за наем на склад на едро (едноетажна бетонна конструкция с площ от 650 кв.м.), с работещ бизнес и ... дворно място от 3100 кв.м., разположени в края на град Асеновград, само на 18 км от Пловдив и на 7 км от летище Крумово
23.11.16 г., 6:51 bazar.bg
650.0 м²
3 500,00 €
северозападно от гр. Асеновград, в подножието на северните склонове на Родипите. От него се открива прекрасна гледка към ... планината и гр. Асеновград.Той граничи на юг кв. Горни Воден, на изток гр. Асеновград, на север- гр.Куклен, на запад Родопите ... . ЗА КОНТАКТИ: 0884/962 999 Николета Николова. РАЗГЛЕДАЙТЕ ВСИЧКИ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА WWW.ENESIMOTI.COM
22.11.16 г., 13:03 officespace.bg
20 000,00 €
ОФ 25643 FOX ESTATES ви предлага обзаведен ТОП АПАРТАМЕНТ в близост до училище, магазини и центъра на град Асеновград ... гараж и локално парно ЛОКАЦИЯ: В близост до магазини, училище и центъра на град Асеновград. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: Бизнес ... Брокерска Група ФОКС ИСТЕЙТС БЪЛГЕРИЯ е с Вас до нотариалното изповядване на сделката; съдействие за ипотечен кредит и
21.11.16 г., 17:06 bazar.bg
105.0 м²
54 800,00 €
ОФЕРТА 2168: 'ЕНЕС ИМОТИ' Ви предлага двуетажна къща с ДВОР в с. Кочево, на 10км. от Асеновград и на 17км. от гр ... КОМЕНТАР НА ЦЕНАТА ! ! ! ЗА КОНТАКТИ: 0884 962 999 - Николета Николова; РАЗГЛЕДАЙТЕ ВСИЧКИ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на WWW.ENESIMOTI.COM
21.11.16 г., 17:04 bazar.bg
180.0 м²
26 000,00 €

Парцел, 228m 2 (продажба)

гр.Асеновград, общ. Асеновград Николета Николова
северозападно от гр. Асеновград, в подножието на северните склонове на Родипите. От него се открива прекрасна гледка към ... планината и гр. Асеновград.Той граничи на юг кв. Горни Воден, на изток гр. Асеновград, на север- гр.Куклен, на запад Родопите ... . ЗА КОНТАКТИ: 0884/962 999 Николета Николова. РАЗГЛЕДАЙТЕ ВСИЧКИ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА WWW.ENESIMOTI.COM
21.11.16 г., 17:02 homes.bg
228.0 м²
20 000,00 €
-7 км от пътя сързващ град Чепеларе с град Асеновград. На първия етаж на къщата има помещение предвидено за механа с ... и вода, като след завършването на строителните работи е подходящ за постоянно обитаване.
21.11.16 г., 15:11 icbproperties.com
156.0 м²
21 100,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... /работилница (330 кв.м.) с парцел от 1400 кв.м. под наем, разположени на 23 км от Пловдив и на 7 км от Асеновград. Имотът ... разполага с ток и вода. Сградният фонд се състои от основно помещение, три офиса, стая за почивка. В двора има навес. Имотът се
21.11.16 г., 4:36 bazar.bg
330.0 м²
350,00 €
Агенция ДУО Естейт предлага за продажба панелен апартамент в кв. Запад в Асеновград. Жилището е след тотален основен ... перално помещение, тоалетна, две остъклени тераси. За контакти и огледи: 0876666053
19.11.16 г., 7:27 bazar.bg
3 стаи
94.0 м²
65 000,00 лв
, намиращи се в тих, спокоен и предпочитан за живеене район в гр. Асеновград. Вторият етаж се състои от две спални, кухня ... с трапезария, хол, две тераси (едната остъклена), баня и тоалетна. Напълно готов за живеене. Партерният етаж се състои
18.11.16 г., 18:06 bazar.bg
160.0 м²
120 000,00 лв

Тристаен, 105m 2 (продажба)

кв. Беломорски, Пловдив
ОФ 25643 FOX ESTATES ви предлага обзаведен ТОП АПАРТАМЕНТ в близост до училище, магазини и центъра на град Асеновград ... гараж и локално парно ЛОКАЦИЯ: В близост до магазини, училище и центъра на град Асеновград. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: Бизнес ... Брокерска Група ФОКС ИСТЕЙТС БЪЛГЕРИЯ е с Вас до нотариалното изповядване на сделката; съдействие за ипотечен кредит и застраховка на жилището.
18.11.16 г., 13:16 homes.bg
105.0 м²
54 800,00 €
Код:410242 Къщата се намира в квартал Долни Воден(на два километра от град Асеновград). Продава се напълно обзаведена ... , като обзавеждането е включено в цената. Разполага с голям, обработваем двор, заден двор(на който са монтирани лост за ... набиране и детски баскетболен кош), гараж и площадка за паркиране. Третият етаж е таван, има два климатика, по един на
10.11.16 г., 21:59 bazar.bg
135.0 м²
87 000,00 €

Къща Конуш

Конуш „Витоша“ № 6
се в с. Конуш, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300 ... сграда, който недвижим имот е подробно описан по нотариален акт за собственост като ДВОРНО МЯСТО с площ от 1,313 дка (един ... осем три осем пет точка две едно нула точка едно нула седем) по кадастралната карта на с. Конуш, общ. Асеновград, ул
8.11.16 г., 15:21 targimot.com
75.0 м²
22 860,00 лв

Парцел, 20000m 2 (продажба)

с.Брестник, общ. Родопи Атанаска Костова
Асеновград-Пловдив. В непосредствена близост до всички имоти има ток и вода и са на границата за влизане в регулация, цена 5 лв на кв.м.
7.11.16 г., 16:47 homes.bg
20000.0 м²
100 000,00 лв

Парцел, 20000m 2 (продажба)

с.Брестник, общ. Родопи
Асеновград-Пловдив. В непосредствена близост до всички имоти има ток и вода и са на границата за влизане в регулация, цена 5 лв на кв.м.
7.11.16 г., 13:57 officespace.bg
100 000,00 лв
Продавам магазин и заведение на главният път Кърджали-Асеновград, до с. Паничково (на паркинга за автобусите), РЗП
7.11.16 г., 11:48 bazar.bg
500.0 м²
75 000,00 €

Парцел, 11190m 2 (продажба)

Индустриална зона - Юг, Пловдив
№ 1158 - Имотът е 11190 кв. м. цена 35 Евро на кв. м. Намира се в град Пловдив - околовръстен път София Асеновград ... , между кварталите Коматево и Прослав . Имота се намира между център за гуми Явимекс и завод за хлебни изделия Тракийски хляб ... с лице 47. 54 метра. Имота има УПИ и ПУП. Подходящ за производствени и складови помещения. Смф Н-до 15 м. Пзастр. До 75 % Позел. над 40 % Кинт до 2, 5
7.11.16 г., 10:28 homes.bg
11190.0 м²
369 270,00 €

Парцел, 11190m 2 (продажба)

Индустриална зона - Юг, Пловдив
№ 1158 - Имотът е 11190 кв. м. цена 35 Евро на кв. м. Намира се в град Пловдив - околовръстен път София Асеновград ... , между кварталите Коматево и Прослав . Имота се намира между център за гуми Явимекс и завод за хлебни изделия Тракийски хляб ... с лице 47. 54 метра. Имота има УПИ и ПУП. Подходящ за производствени и складови помещения. Смф Н-до 15 м. Пзастр. До 75 % Позел. над 40 % Кинт до 2, 5
7.11.16 г., 9:10 officespace.bg
369 270,00 €

Тристаен, 102m 2 (продажба)

гр.Асеновград, общ. Асеновград
Предлагаме голям тристаен апартамент в новопостроена луксозна жилищна сграда, в най-приятния за живеене жилищен квартал ... на гр. "Асеновград" - "Свети Георги". Жилището се състои от просторен хол с кухненски бокс, две спални, тераса, баня, и
1.11.16 г., 11:19 homes.bg
102.0 м²
88 000,00 лв

Двустаен, 65m 2 (продажба)

гр.Асеновград, общ. Асеновград
Предлагаме компактен двустаен апартамент в новопостроена луксозна жилищна сграда, в най-приятния за живеене жилищен ... квартал на гр. "Асеновград" - "Свети Георги". Жилището се състои от просторен хол с кухненски бокс, спалня, тераса, и баня
1.11.16 г., 11:19 homes.bg
65.0 м²
51 000,00 лв

Двустаен, 65m 2 (продажба)

гр.Асеновград, общ. Асеновград
гр. Асеновград. Жилището се състои от спалня, хол, кухня, баня с тоалетна и тераса. Разположено е на втория етаж, и се ... нуждае от ремонт. Разполага със собствена изба. Пред сградата има места за безплатно паркиране.
1.11.16 г., 11:19 homes.bg
65.0 м²
53 000,00 лв

Къща Нови Извор

Нови Извор ул. "Първа" 7
Извор, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-39 ... /03.06.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
995.0 м²
26 025,00 лв
ХАРАКТЕРИСТИКИ на гаража: Монолитен партерен, лицев гараж в идеалния център на Асеновград, Застроена площ- 18.9 кв.м ... възел, Водоснабден/с отделен водомер/ и с канализация за обратни води, Електроснабдяване с отделна партида и електромер ... , Врата- ролетна щора, Аспирация. Всички характеристики дават възможност да се ползва и за вид търговски обект- офис или магазин /след промяна на предназначение/.Ид.ч. от парцела
28.10.16 г., 17:12 bazar.bg
24.0 м²
15 900,00 лв
Атрактивно предложение от пазара за недвижими имоти – красива и комфортна реставрирана двуетажна къща (176 кв.м.) с ... южно изложение, двор (860 кв.м.) с паркоместа за две коли и барбекю зона (63 кв.м.) с постройка за гости със спалня, баня и ... тоалетна, коридор (изолация от минерална вата на тавана и ламперия). Имотът се намира на 20 км от град Асеновград и на
28.10.16 г., 16:10 bulgarianproperties.bg
176.0 м²
59 000,00 €
на хубаво село, разположено на 10 км от Асеновград и на 25 км от Пловдив. Къщата е реставрирана, с конструкция тухла ... на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да ... провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен
28.10.16 г., 10:22 bulgarianproperties.bg
60.0 м²
28 500,00 €
производствени халета и помещения за охрана, магазин, бензиномиячна, компресорно, цистерна, подземен склад и навес с обща ... път от Смолян Баните Загражден; асфалтов път Асеновград Бачково Лъки Манастир Загражден и по кратък черен път Лъки ... Загражден. Налични са вода, канализация и ток. Административната сграда е на два етажа, на партера са помещенията за охрана
26.10.16 г., 16:59 bazar.bg
2125.0 м²
1 500,00 лв

Къща Стоево

Стоево село Стоево, п.к. 4266, общ.Асеновград, ул. ”Кадънка“ № 19
Поземлен имот с идентификатор 69273.25.76, находящ се в село Стоево, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната ... изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с административен адрес по кадастрална скица: село ... Стоево, п.к. 4266, общ.Асеновград, ул. ”Кадънка“ № 19, с площ по кадастрална карта от: 628 кв.м., а по документ за
26.10.16 г., 11:44 targimot.com
56.0 м²
14 250,00 лв

Парцел, 11190m 2 (продажба)

Индустриална зона - Юг, Пловдив Янко Чаушев
оферта 21252-Предлагаме ви парцел/УПИ/, намиращ се на околовръстен път София-Асеновград с лице 48 м. Имотът е с одобрен ... ПУП-ПРЗ за Производствено складова база: 5 600 кв. м. халета и 1 000 кв. м офиси, разположени на 5 етажа. Показатели на ... обслужващ път. За електроснабдяване, водоснабдяване и канализация са съгласувани проекти с ЕВН Пловдив и ВИК Пловдив.
26.10.16 г., 10:22 homes.bg
11190.0 м²
302 130,00 €
гр. Асеновград. Жилището се състои от спалня, хол, кухня, баня с тоалетна и тераса. Разположено е на втория етаж, и се ... нуждае от ремонт. Разполага със собствена изба. Пред сградата има места за безплатно паркиране.
25.10.16 г., 12:34 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
53 000,00 лв
ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА! С удоволствие предлагаме за продажба къща в с.Червен само на 22 км от Пловдив и на 5 км от ... Асеновград. Къщата е с РЗП 195 кв.м на два етажа и таван, разполага с три спални, хол с трапезария и кухненски бокс, отделно ... , включва поддържана градинка с райграс, отделно овошки и лоза, СОНДА НА 64 метра дълбочина, резервоар за питейна вода 10
24.10.16 г., 19:07 bazar.bg
195.0 м²
60 000,00 €

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Пещерско шосе", вх. Е1, ет. 3, ап. 8
31.05.2012 г. от РАЙОНЕН СЪД АСЕНОВГРАД на основание Заповед за незабавно изпълнение (чл.417) по ЧГД № 984 от 2012 г. на ... РАЙОНЕН СЪД АСЕНОВГРАД, издаден в полза на МАКРОАДВАНС АД C ЕИК 201127485 против длъжника/ите: ИВАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА ... C ЕГН 5611204590 с адрес гр/с. АСЕНОВГРАД ЖК "ИЗТОК", БЛ. "ТЮТЮНЕВ КОМБИНАТ" 7, ВХ. А, ЕТ. 6, АП. 17 и ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
81.0 м²
17 850,00 лв
Продава вила в Руен, община Куклен, на 20км. от Пловдив и Асеновград. Общо 532кв.м. Сграда тип паянтова сезонна ... кадастрална служба, построена е 1983, без критика, подходяща за живеене в дългосрочен план. Намира се в най-голяма близост до ... храм и седалището на охраната. Има възможност за достъп с автомобил. С обзавеждане
24.10.16 г., 14:30 bezplatno.bg
30,00 лв
Продава вила в Руен, община Куклен, на 20км. от Пловдив и Асеновград. Общо 532кв.м. Сграда тип паянтова сезонна ... служба, построена е 1983, без критика, подходяща за живеене в дългосрочен план. Намира се в най-голяма близост до храм и ... седалището на охраната. Има възможност за достъп с автомобил. С обзавеждане. 0888543516, 0887379411
24.10.16 г., 14:29 bezplatno.bg
30,00 лв
намира в Асеновград, широк центьр, в оживен квартал, паралелна улица на бул.Бьлгария/пьтя за Пловдив/.Сьстои се от 2 ... продавам търговски обект, ново строителство, много добро сьстояние, с мраморна настилка, подходящ за офис, фризьорски
24.10.16 г., 13:42 tarsiimot.com
100.0 м²
80 000,00 €

Земеделска земя, 6169m 2 (продажба)

Индустриална зона - Юг, Пловдив Агенция Римекс
Гр. Асеновград, Долни воден, нива 6 169 кв.м., на втора линия. Цена: 48 000 евро. Номер в агенцията: 1228 ЗА ПОВЕЧЕ ОФЕРТИ: www.rimex-imoti.com
24.10.16 г., 13:37 homes.bg
6169.0 м²
48 000,00 €

Земеделска земя, 4200m 2 (продажба)

гр.Асеновград, област Пловдив Агенция Римекс
Гр. Асеновград, Горни воден, овощна градина 4 200 кв.м., нетерасирана в непосредствена близост до асфалтовият път за ... "Св.Кирик". След смяна на статута подходящо за жилищно застрояване. Цена: 33 600 евро. Номер в агенцията: 1229 ЗА ПОВЕЧЕ ОФЕРТИ: www.rimex-imoti.com
24.10.16 г., 13:37 homes.bg
4200.0 м²
33 600,00 €

Земеделска земя, 1000m 2 (продажба)

гр.Асеновград, област Пловдив Агенция Римекс
Гр. Асеновград, Горни воден, нива 1 000 кв.м.. Цена: 6 000 евро Номер в агенцията: 1230 ЗА ПОВЕЧЕ ОФЕРТИ: www.rimex-imoti.com
24.10.16 г., 13:37 homes.bg
1000.0 м²
6 000,00 €

Земеделска земя, 2000m 2 (продажба)

гр.Асеновград, област Пловдив Агенция Римекс
Гр. Асеновград, Горни воден, нива 2 000 кв.м.. Цена: 10 000 евро Номер в агенцията: 1232 ЗА ПОВЕЧЕ ОФЕРТИ: www.rimex-imoti.com
24.10.16 г., 13:36 homes.bg
2000.0 м²
10 000,00 €
Работим в целия пловдивски регион: Асеновград, Пазарджик, Панагюрище, Карлово, Калофер и други. Освен това доставяме и ... други градове и села от региона. Пример за ролетна врата/охранителна ролетка: 250х240 см с двигател, 2 дистанционни ... . Пример за автоматична охранителна решетка: 250х240 - 915 лв. (Цените са за Пловдив. ) Всички видове ролетни, секционни врати
24.10.16 г., 13:34 grad.bg
70,00 лв

Продава Къща, Асеновград, Баделема

гр.Асеновград, ПК 4230 Асеновград Пловдив Баделема
. Асеновград, но близо до центъра. Всяка една от двете къщи е на три жилищни етажа с общо РЗП от 165 кв. м. , и се състои от двоен ... земята върху която е построена сградата, както и обособен двор от 90 кв. м. ГОРЕПОСОЧЕНАТА ЦЕНА Е ЗА ЕДНА КЪЩА !! Брой стаи
24.10.16 г., 13:31 bgoffers.com
165.0 м²
68 999,00 €

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Катуница, област Пловдив
Парцел с променен статут за промишлено строителство на 50м от последната къща и около 30 м. от главен асфалтиран път от селото към Асеновград. Лицето на парцела е на мек път.
24.10.16 г., 13:28 homes.bg
1000.0 м²
15 000,00 лв